Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Benaming der artikelen.

Eenheid.

Eerste uitrusting.

I

Drachttij d in jaren.

Bij vertrek naar de Koloniën moet de man in het bezit zijn van (a).

Toelichtingen.

Kleerborstel stuks 13 1 (>») "Worden in bruikleen

T^Tloarli n frVïcj+ i i verstrekt aan de onder-

-tvieeum0Klht ,, 1 — 1 officieren en korporaals, die

Kleedingtasch — — 1 bij den troep dienst doen.

Tiraillfinrflnit- tal " i («) BU elke atilla, sergen

xïrauieuriiuit (m) n 1 — — jas, mantel of overjas wor-

Poetszak 1 3 l c'en daarvoor benoodigde

" rangdistinctieven en onder-

fepyslepel 1 _ 1 scheidingsteekenen uitge-

y k 2 r6ikt °f vernieuwd'

§2. Algemeene bepalingen.

(1) De verstrekkingen van kleeding en uitrusting geschieden, met inachtneming van het verder in dit tarief bepaalde, overeenkomstig de vorenstaande tabel, alleen aan de soldij genietende militairen, met uitzondering van de tot den Hoofdcursus toegelaten onderofficieren, en aan het vaste personeel beneden den rang van adjudant-onderofficier. Voor zoover niet bepaaldelijk is vermeld, dat de verstrekking in bruikleen geschiedt, behoort het volgens dit tarief verstrekte den man in eigendom toe.

(2) Alle verstrekkingen van Landswege rekenen, ongeacht de oorzaken, welke de uitreiking daarvan hebben vertraagd, met betrekking tot de eerstvolgende vernieuwing, te hebben plaats gehad op den dag, waarop het recht op ontvangst van die artikelen is ontstaan.

Alzoo rekent de verstrekking te hebben plaats gehad: van eerste ■uitrusting op den dag van indiensttreding of, bij bevordering, op den dag, waarop de betrekkelijke beschikking ter plaatse is bekend geworden, en van vernieuwing op den dag, waarop het recht daarop is ontstaan.

Ten opzichte van de vernieuwing rekent de verstrekking van eerste uitrusting te hebben plaats gehad op den eersten te voren,^indien de verstrekking vóór den 15eu en op den eersten der volgende maand, indien de verstrekking na den 15en der maand heeft of rekent te hebben plaats gehad.

De verstrekking van vernieuwiiig heeft op den eersten werkdag van elke maand plaats.

(3) In stede van vernieuwing van bovenkleeding na ommekomst van den drachttijd, kan den man een indemniteit daarvoor worden toegekend, welke zich tot de volle waarde van het voorwerp verhoudt

Sluiten