Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSCHRIFT betreffende de werving in Nederland van vrijwilligers voor den kolonialen militairen dienst (1).'

Artikel I.

§ 1. Met de werving hier te lande van vrijwilligers voor de koloniale troepen zijn in het bijzonder belast de Commandant van de Koloniale Reserve en, onder zijne leiding, de agenten voor den dienst bij die troepen ^ oor de laatstgenoemden geldt de bij dit voorschrift behoorende Instructie.

Aan de voorwaarden, waarop Nederlanders en vreemdelingen zich voor den kolonialen militairen dienst kunnen verbinden, zal door hunne zorg met gepaste middelen algemeene bekendheid worden gegeven.

, . f' Pe engagementsakten moeten worden opgemaakt volgens de bij deze beschikking behoorende Modellen A, B, C, D, E, F en G.

Zij worden in tweevoud opgemaakt door de zorg van den Commandant van de Koloniale Reserve te Nijmegen.

Een exemplaar wordt ter hand gesteld aan hem, die de verbintenis aangaat, het andere wordt, met de verder overgelegde bewijsstukken, bewaard brj de Hoofdadministratie van de Koloniale Reserve.

Artikel II.

§ 1. Als vrijwilliger worden, behoudens de na te noemen uitzonderingen, alleen ongehuwde personen (Nederlanders en vreemdelingen) aangenomen, die niet jonger dan 17 en niet ouder-dan 36 jaren zijn.

§ 2 Personen, die vroeger bij het Korps Mariniers of bij de Landmacht hetzij luer te lande of wel in Oost- of West-Indië hebben gediend, kunnen bij uitzondering krachtens machtiging van den Minister van Koloniën, boven den leeftijd van 36 jaren als vrijwilliger woroen aangenomen.

. is ■ Krachtens machtiging van dien Minister kunnen tevens bij uitzondering gehuwde personen en weduwnaars met kinderen als vrijged d W01<^en aangenomen> indien deze personen vroeger hebben

§ 4. De ( ommandant van de Koloniale Reserve, kan als vrijwilliger in p r o e f v e r b a n d aannemen ongehuwde Nederlanders die niet jonger dan 17 en niet ouder dan 30 jaren zijn en wier minder gunstig verleden de toelating tot een definitieve verbintenis vooralsnog onraadzaam maakt.

§ 5. De minimum lengte, voor eene toelating als vrijwilliger gevorderd, bedraagt 1.55 M.

A oor het wapen der Cavalerie bedraagt die minimum lengte 1 65 Meter en het maximum gewicht 70 KG.

1 eisonen, die zich nog in het tijdvak van hunnen groei bevinden, kunnen ook aangenomen worden beneden de minimum lengte van

28(SertembT 16909 5 5fchikking van den Minister van Koloniën van

5

Sluiten