Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ming, wanneer de betrokken persoon eene veroordeeling tot gevangenisstraf van 6 weken of minder te zijnen laste heeft of geplaatst is geweest op een tuchtschool, c. q. na inzage van het betrokken vonnis.

Wanneer de betrokken persoon veroordeeld is geweest tot gevangenisstraf van langer dan 6 weken, moet machtiging gevraagd worden aan den Minister van Koloniën, c. q. met overlegging van een extract uit het vonnis.

B. Vreemdelingen,

1°. een geboorteakte of een ander authentiek stuk, waaruit hun leeftijd blijkt,

2° indien zij onderdaan zijn van het Duitsche Kijk, eene „Entlas' sungsurkunde", een „Militarpass" en een militair bewijs van goed gedrag, of, zoo zij niet tot militairen dienst verplicht zijn geweesteen „Ersattsreserveschein", anders een bewijs, dat m het vaderland geen militaire plichten meer op hen rusten en, voor zoover de Zwitsers betreft, bovendien een „Heimathschein',

3°. een bewijs van goed gedrag, af te geven door het hoofd der gemeente of door de politie,

4« een gewaarmerkt goed gelijkend portret, voorzien van een stempel van den burgemeester of den commissaris van politie. § 2. Milicien-verlofgangers behooren over te leggen

hun verlofpas. •

S 3 Niemand wordt als vrijwilliger aangenomen die, mm de rjarig zijnde, niet heeft overgelegd een behoorlek gelegahseerd bewijs van toestemming, afgegeven door den vader, den voogdl of de moeder-voogdes en opgemaakt volgens het hierbij gevoegde Model H

Bijaldien bedoeld bewijs van toestemming is afgegeven dooi den voogd of door de moeder-voogdes, moet daarbij worden overg g • in het eerste geval een verklaring van den betrokken kantonrechter, waaruit moet blijken, dat hij, die toestemming geeft wettig ah; voogd is benoemd in het tweede geval de akte van overlijden van den vader en bovenin eene verklaring, dat zij (de moeder) met van de voogdij is ontzet noch deze op andere wijze verloren heeft.

Yoor minderjarige weezen, die toevertrouwd zijn aan de zoig o ï toezicht van régenten van gestichten van liefdadigheid is het overleggen van een bewijs van toestemming van bedoelde regenten vo

doende. . , ,

54 Gehuwden worden niet toegelaten, tenzij door hen behalve de overige van hen te vorderen stukken, ook wordt overgeleg een gelegaliseerde, schriftelijke verklaring, waarbij door hunne eclitgenooten in hun verbintenis wordt bewilligd.

8 5. Vrijwilligers, die bij het Leger hier te lande of m Oost- of West-Indië reeds hebben gediend, behoeven geen bewijsstukken om-

'trent hun leeftijd over te leggen. , , ••

Zijn zij nog geen drie maanden buiten dienst, dan behoeven zij evenmin een bewijs van goed gedrag over te leggen.

Sluiten