Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Koloniale Reserve bedraagt, behoudens het hieronder bepaalde, f 10 voor iederen vrijwilliger of te detacheeren militieplichtige.

Is de voorloopig aangenomene tijdens die voorloopige aanneming in actieven dienst bij het Leger hier te lande en bekleedt hij geen rang, dan bedraagt de aanbrengpremie ƒ 20.

§ 2. Het aanbrenggeld wordt niet toegekend voor:

a.' vrijwilligers, woonachtig en zich voor dienstneming aanmeldende ter plaatse, waar de Koloniale Reserve gevestigd is;

b. vreemdelingen;

c. gewezen militairen van de koloniale troepen en van het Leger hier te lande;

d. personen, die op proef worden aangenomen,

e. vast personeel;

ƒ. vrijwilligers, die afzonderlijk of door een lid van de familie, voogd of voogdes geleid, naar de standplaatsen van de Koloniale Reserve komen met het bepaalde doel zich in kolonialen militairen dienst te begeven;

g. vrijwilligers, die worden aangenomen door bemiddeling van de

agenten voor den kolonialen militairen dienst,

Ti. vrijwilligers, die zich afzonderlijk of door een lid van de familie, vooo-d of voogdes geleid, aanmelden op de bureelen van de plaatselijke- of garnizoenscommandanten of van de commissarissen van afmonstering te Amsterdam en te Rotterdam, met het doel zich m kolonialen militairen dienst te begeven;

i. vrijwilligers en militie- bf landweerplichtigen van het Leger hier te lande, die een rang bekleeden.

Sluiten