Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLONIALE WERVING.

Model B.

Engagement als Reconvalescent.

N°.

op het stamboek.

(1) Naam

Ik ondergeteekende (1)

en voornamen .

beken dienst genomen te hebben als reconvalescent bij de Koloniale Eeserve, onder de verplichting om, nadat ik weder physiek geschikt zal zijn bevonden voor den actieven militaiïen dienst in de koloniën, het Koninkrijk der Nederlanden letters, gedurende (2) jaar te dienen als militair,

zoowel in als buiten Europa, een en ander op den voet der bepalingen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 September 1909 n°. 84 zooals deze later eventueel mochten worden gewijzigd of aangevuld onder de navolgende bijzondere voorgaarden :

1°. dat het den Minister van Koloniën zal vrijstaan, mij onmiddellijk uit den dienst te verwijderen, met of zonder paspoort, en alzoo de tegenwoordige verbintenis zonder eenige formaliteit te ontbinden, in de volgende gevallen:

es. wanneer het mocht blijken, dat ik bij het aangaan van mijn tegenwoordig engagement vroegere rechterlijke veroordeelingen wegens eenvoudigen diefstal, bedriegelijke oplichting of andere de goede trouw of eerlijkheid kwetsende misdrijven opzettelijk verzwegen heb, of wanneer later een vonnis wegens dergelijk misdrijf tegen mij mocht worden uitgesproken,

i. wanneer het mocht blijken, dat ik voor den dienst ongeschikt ben wegens eenig lichaamsgebrek of eenige ziekte, bij het door mij ondergaan militair geneeskundig onderzoek niet waarneembaar, doch waarvan het bestaan mij bekend en bij bedoeld geneeskundig onderzoek opzettelijk verzwegen is; vervalt 2°• dat> wanneer mocht blijken, dat ik, die bij deze verhuwden klaar ongehuwd te zijn, wel gehuwd ben, ik gedurende mijn loopend engagement voor zooveel militaire aangelegenheden betreft, niet als gehuwd zal worden beschouwd ;

3°. dat het den Minister van Koloniën zal vrijstaan de tegenwoordige verbintenis te verbreken en mij uit den dienst te verwijderen, bijaldien ik daartoe aanleiding

Sluiten