Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLONIALE WERVING. Model C'

Engagement 0p f,et stamboek,

op proef.

(1) Naam en voornamen.

(2) In letters.

Punt 2°. vervalt voor gehuwden.

Ik ondergeteekende (1)

beken dienst genomen te hebben als proefganger bij de Koloniale Reserve, onder de verplichting, om, nadat ik geschikt zal zijn bevonden voor den actieven militairen dienst in de koloniën, een nieuw verband aan te gaan om het Koninkrijk der Nederlanden gedurende (2) jaar te dienen als militaii

zoowel in als buiten Europa, een en ander op den voet der bepalingen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 September 1909 n°. 84, zooals deze later eventueel mochten worden gewijzigd of aangevuld, onder de navolgende bijzondere voorwaarden:

1°. dat het den Minister van Koloniën zal vrij staan, mij onmiddellijk uit den dienst te verwijderen zonder paspoort, en alzoo de tegenwoordige verbintenis zonder eenige formaliteit te ontbinden, in de volgende gevallen:

a. wanneer mocht blijken, dat ik bij het aangaan van mijn tegenwoordig engagement vroeger rechterlijke veroordeelingen wegens eenvoudigen diefstal, bedriegelijke oplichting of andere de goede trouw of eerlijkheid kwetsende misdrijven opzettelijk verzwegen heb, of wanneer later een vonnis wegens dergelijk misdrijf tegen mij mocht worden uitgesproken.

b. wanneer het mocht blijken, dat ik voor den dienst ongeschikt ben wegens eenig lichaamsgebrek of eenige ziekte, bij het door mij ondergaan militair geneeskundig onderzoek niet waarneembaar, doch waarvan het bestaan mij bekend en bij bedoeld geneeskundig onderzoek opzettelijk verzwegen is,-

c. wanneer ik na eenigen tijd ongeschikt mocht blijken om tot eene definitieve vrijwillige verbintenis +o worden toesrelaten;

2° dat, wanneer mocht blijken, dat ik, die bij deze verklaar ' ongehuwd te zijn, wel gehuwd ben, gedurende mijn loopend engagement, voor zooveel militaire aangelegenheden betreft, niet als gehuwd zal worden beschouwd;

3°. dat de Minister van Koloniën gerechtigd is de tegenwoordige verbintenis te verbreken en mij uit den dienst te verwijderen, bijaldien ik daartoe aanleiding mocht

Sluiten