Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7) Ge-f Geneeskundig onderzocht en bevonden te zijn (7)

Bonge-° voor eene verbintenis op proef voor den kolonialen

BoWW' dienst.

De Officieren van Gezondheid van de Koloniale Eeserve

(8) Handteekening van de officieren van gezondheid.

(8)

L

De ondergeteekende, Commandant der Koloniale Eeserve, verklaart de vorenstaande verbintenis op proef te bekrachtigen.

Te Nijmegen den (2) 1900 en

De

; (9)

(9) Handteekening van den Korpscommandant.

Aanteekeningen van (1)

Yader

Moeder

Geboren te •

Den

Laatst gewoond te Lang 1 M.

Merkbare teekenen Gehuwd

Heeft vroeger gediend bij het onder stamboeknummer

Tot het aangaan van de in vorenstaande akte bedoelde verbintenis zijn overgelegd de navolgende bescheiden (3)

De ondergeteekende (1)

verklaart:

1°. dat hij kennis draagt van den inhoud der door hem aangeboden en hierboven vermelde bescheiden en

2°. dat die stukken op hem betrekking hebben, dat zij niet valsch of vervalscht zijn, en dat daarin geene met de waarheid strijdige opgave of verklaring voorkomt.

(4)

Sluiten