Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v(3) Specificatie der

overgelegde bescheiden.

(4) Handteekening van den geworvene.

bijeengeroepen, het paspoort desgevorderd niet verleend wordt, dan nadat die maatregel is ingetrokken.

De krijgsartikelen zijn mij voorgelezen.

Te Nijmegen den (2)

(4) (*)

1900 en

De aangenomene verklaart zijn naam niet te kunnen teeke-

^--nen doch erkent in tegenwoordigheid van (5)

en voor

namen der getuigen, met vermelding hunner qualiteiten en woon¬

plaatsen.

bovenstaand engagement, hetwelk hem is voorgelezen, te hebben aangegaan, ten blij ke waarvan wij getuigen alhier onze handteekening hebben gesteld.

(6) (7) Handteekeningen der getuigen.

Te Nijmegen den (2)_ (6)

1900 en

(7)

(d) Ge- /g\ schikt of v /

Geneeskundig onderzocht en bevonden te zijn

voor {£) ]aren bij het vaste per-

onge- soneel van de Kol om'alp "R.psprvp in "Rn rnnfl

schikt *

'<9) Handtekeningen van de officieren van gezondheid.

Te Nijmegen den (2)

1900 en De Officieren van Gezondheid van de Koloniale Reserve

(9)

De ondergeteekende, Commandant der Koloniale Reserve.

verklaart de vorenstaande verbintenis te bekrachtigen,

(*) Wanneer de aangenomene zijnen naam niet kan schrijven, wordt de daarop betrekking hebbende verklaring ingevuld.

Mochten in de akte of verschillende verklaringen enz. wijzigingen noodig wezen, dan moeten deze, met een renvooiteeken aangeduid, op den kant worden gesteld, met de almede geparafeerde aanteekening daaronder „Dit renvooi goedgekeurd".

Indien op den kant geen genoegzame plaats is voor de vermelding der doorhalingen of renvooien, dan kunnen beide ook aan het einde van het stuk worden gesteld.

Sluiten