Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schik?<'f z^n voor den kolonialen mili-

onge- tairen dienst.

schikt.

De Officieren van Gezondheid van de Koloniale Reserve

De ondergeteekende, Commandant der Koloniale Reserve verklaart deze verbintenis te bekrachtigen wordende voorlaai,13ka- melde milicien gedetacheerd in den rang van (14)

nonnier, r„ , T.. , , _.

cavalerist, 1 e JNrjmegen, den (o) 1900 en

enz.

De

(15) Hand- /1 k \

teekening \ /

van den Korps Commandant.

Tot het aangaan van de in vorenstaande akte bedoelde verbintenis zijn overgelegd de navolgende bescheiden:

De ondergeteekende (1)

verklaart:

1°. dat hij kennis draagt van den inhoud der door hem aangeboden en hierboven vermelde bescheiden, en 2°. dat die stukken op hem betrekking hebben, dat zij niet valsch of vervalscht zijn, en dat daarin geene met de waarheid strijdige opgave of verklaring voorkomt.

(6)

De aangenomene verklaart zijn naam niet te kunnen teekenen, doch erkent in tegenwoordigheid van (7)

bovenstaande verklaring, die hem is voorgelezen te hebben afgelegd, ten blijke waarvan wij, getuigen, alhier onze handteekening hebben gesteld.

(8)

(8)

Sluiten