Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLONIALE WERVING.

JIodel G.

Reëngagement voor alle N°. op het stamboek,

dienstbetrekkingen.

(i) Naam jk ondergeteekende (1)

namen. verklaar mij opnieuw te hebben verbonden voor den tijd van

letters. (2) jaren' in te §aan ^n (3)

(3) Da- 0IÏ1 hej; Koninkrijk der Nederlanden als militair te dienen brj

Settori!'1 'Vi de Koloniale troepen zoowel in als buiten Europa den VOet der

14) Door- V. ' hot vaste personeel van de Koloniale Reser\ e in Euiopa »

halen wat bepalingen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 Septemtoepassingber 1909 n°. 84, zooals deze later eventueel mochten worden is' gewijzigd of aangevuld, en zulks onder dezelfde voorwaarden, als in mijne engagementsakte zijn vermeld.

De krijgsartikelen zijn mij voorgelezen.

Bedongen aan premie (2)

gulden. (***)

Te Nijmegen den (3) 1900 en

(5) Hand- (5)

teekening x

van den

geerde! j)e gereëngageerde verklaart zijn naam niet te kunnen teeke-

(6)Namennen doch erkent in tegenwoordigheid van (6)

en voor- '

van de ge-bovenstaand reëngagement, hetwelk hem is voorgelezen, te hebtmgen. aangegaan, ten blijke waarvan wij getuigen alhier onze handteekening hebben gesteld.

Te Nijmegen den (3) 1900 en

(7) Hand- (7) (7)

teekening

van do getuigen.

(***) Wanneer de aangenomene geen premie vordert moet de bepaling, daarop betrekking hebbende, worden doorgehaald en op den kant gesteld: „De doorhaling van (in letters invullen het aantal doorgehaalde woorden)

woorden goedgekeurd". . ,

Deze aanteekening moet door den aangenomene worden geparafeerd Wanneer hier of daar doorhalingen noodig zijn, moet op dezelfde wijze

geMochten^nrCde1'akte of de verschillende verklaringen, enz. wijzigingen noodig ziin, dan moeten deze, met een renvooiteeken aangeduid, op den kant worden gesteld, met de almede geparafeerde aanteekening daarondei

',DIndienV op den^kanTgeèn genoegzame plaats is voor de vermelding der doorhalingen of voor de renvooien, kunnen beide ook aan het einde van het stuk worden gesteld.

Sluiten