Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSCHRIFT betreffende het aanhouden van stamboeken bij de Koloniale Reserve.

§ 1. Het aanhouden der stamboeken geschiedt volgens de te voren, voor de Koloniale Reserve geldende regelen, met dien verstande nochtans dat:

а. m de stamboeken der onderofficieren en soldaten der Koloniale Reserve (*) geen personen meer worden ingeschreven, maar deze stamboeken worden bijgehouden tot het tijdstip, waarop de loopende verbanden bij dat korps zijn uitgediend, waarna die militairen worden afgevoerd;

б. het bestaande stamboek der suppletietroepen vervolgd wordt en daaiin, behalve alle nieuw aangenomenen, eveneens ingeschreven «oi den de militairen, onder a bedoeld, die blijven doordienen, en wel voorzoover zij bij de Koloniale Reserve aanwezig zijn of daarbij later worden opgenomen.

§ 2. Voor zoover niet anders is of wordt bepaald, zal worden gebruik gemaakt van de bestaande modellen en blijven, voor wat de inschrijving van de mutatiën betreft, de bij de Koloniale Reserve gevolgde regelen van kracht, met dien verstande, dat:

а. in het stamboek onder J van § 1 bedoeld, slechts melding wordt gemaakt van die mutatiën, welke tijdens het verblijf bij de Koloniale Reserve worden ondergaan;

б. bij het vermelden van vroegeren dienst casu quo kan worden verwezen naar de bestaande stamboeken van het voormalig Koloniaal Werfdepot en de Koloniale Reserve en

c. de engagements- en reëngagements-mutatiën zullen luiden als volgt:

Nederlander a ^ ,

of ingezetene # U.. V er bonden als ....

Viu Europa.k' V°?r ' ' ' ' jaren bij de koloniale troepen zoowel in als buiten Europa, ingaande den 19. .,

premie J , waarvan ƒ in 's Rijks postspaarbank ingelegd.

Yreemaelins- 19.. Verbonden als ....

voor .... jaren bij de koloniale troepen, zoowel in als

buiten Europa, ingaande den 19..

premie ƒ

Gegageerd of , „ TT , ,

gepension- .. v eruonuen ais ....

ïmdiffnü' 7°°r " " -laren biJ de koloniale troepen zoowel in als

zeten'e of buiten Europa, ingaande den 19

vreemdeling. ZOnder premie.

Engagementen voor den actieven militairen dienst zoowel in als buiten Europa, als

KolL^fi wl « -+ i6 verstaan, hen, die in dienst traden bij het voormalige Koloniaal W eifdepot, dan wel by de te Harderwijk gevestigde Onderafdeeling

Lnniptfft a Con?PaSnie der Koloniale Reserve, die hieronder kortweg als „Suppletietroepen" zijn aangeduid. ë

Sluiten