Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tens machtiging der Algemeene Vergadering van 27 Augustus 1887.

W aterbou wkunde

1. Verslag der Staats-Commissie benoemd bij K. B. van 5 Mei 1893 No. 16, tot liet instellen van een onderzoek omtrent Bevloeiïngen.

Met 22 teekeningen in afzonderlijken Atlas. 's-Gravenhage 1897.

Atlas belioorende bij idem.

BIJZONDERE ONDERWERPEN

1. CONRAD (J. F. W.). Korte mededeelingen nopens de onthulling van het standbeeld van wijlen het honorair lid Ferdinand de Lesseps te Port-Saïd.

's-Gravenhage 1900.

(Overdruk uit Notulen der vergadering van het Koninkl. Instituut van Ingenieurs van 13 Februari 1900.)

2. De drinkwatervoorziening bij het graven van

het Suez-Kanaal.

Rede, uitgesproken bij de opening van het 5e congres voor Openbare gezondheidsregeling.

3. FIJNJE (J. G. W.). Beschouwingen over eenige rivieren waaronder Nederlandsche, in verband met de handels- en scheepvaartbelangen, en enkele vraagstukken die in de laatste jaren zijn voorgekomen.

Uitgegeven op last van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Eerste gedeelte, 's-Gravenhage 1884.

Tweede gedeelte, ld. 1885.

Derde gedeelte, (Tekst) ld. 1888.

Derde gedeelte, (Bijlagen) ld. 1888.

i. GEMPT, (B. Te.) Rivier-Polders in Nederland. Hunne gebreken en de middelen tot herstel.

Haarlem 1857.

5. Verslag over de lichting van het in Januari 1886 op de Theems gezonken stoomschip „Edward Eccles," groot 841 regisierton, benevens eenige beschouwingen over de lichting van gezonken schepen in de Nederlandsche rivieren en zeemonden en over de inrichting van het daartoe benoodigde materiaal.

Sluiten