Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Het leveii in het klooster te Windesheim.

Het leven van Gerrit de Groote x) kan in vier tijdperken worden afgedeeld. Het eerste vóór zijn bekeering, toen hij nog ging waarheen hij wilde, een tijd waarin hij zich toelegde op een schitterende ontwikkeling van zijn talenten. Toen leefde hij genietend van rijkdom, eer, van de bewondering voor zijn buitengewone gaven en de sierlijke gratie van zijn persoon.

Hij werd bekeerd. Alles wat hij tot nu toe met ganscher harte had nagejaagd, verfoeide hij. Hij sloot zich af van de wereld, trotseerde de publieke meening. Eenvoudig, zelfs armelijk gekleed ging hij door Deventer's straten. De menschen zagen hem verwonderd, medelijdend of spottend na; menig bezadigd man schudde bedenkelijk het hoofd: „De groote geleerdheid heeft hem tot razernij gebracht."

Hij gaf het huis, waarin hij te Deventer woonde, onder zekere bepalingen aan arme lieden, die God

i) Zie over deze schrijfwijze Acquoy's meergemeld werk dl. I pag. 18 noot i.

Sluiten