Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewoonten des volks, over hun onverschilligheid en verhardheid des harten. Zoo reisde hij drie en half jaar al predikend rond. Toen werd hij ontzet van zijn predikambt door de haat zijner vijanden. En hiermede begint het laatste tijdperk van zijn leven, voor ons onderzoek van het meeste belang.

Geert de Groote was een hartstochtelijk liefhebber en verzamelaar van boeken. Tot het afschrijven van werken van kerkvaders en andere stichtelijke boeken had hij in het derde tijdperk van zijn leven jonge mannen die in de kapittelschool tot lagere geestelijke ambten werden opgeleid, rondom zich verzameld. Naar den aard van zijn persoonlijkheid trachtte hij hen zoo nauw mogelijk aan zich te verbinden en invloed op hen uit te oefenen.

Bij deze had zich een jonge man Florens Radewijns aangesloten, tot wien weldra allen in liefde en eerbied opzagen. Eenmaal had deze Gerrit de Groote hooren prediken, en zoo machtig was de indruk van zijn woorden op hem dat hij van een voordeelige praebende te Utrecht afzag om te Deventer in mindere betrekking, in Groote's nabijheid te zijn.

Deze was het, die tot Geert Goote kwam met het plan om samen te wonen, alle afschrijvers en hij. Gerrit de Groote beloofde hun zijne bescherming; zij vormden één gezin en leefden van hunne gemeenschappelijke verdiensten als afschrijvers. Hun leven werd op raad van Gerrit de Groote geregeld, terwijl ze zich onder het bestuur van Florens Radewijns stelden.

Sluiten