Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uur of halfvijf opstonden, dan bereidden ze zich door gebed voor tot den kerkdienst; na kerkdienst keerden ze weer naar hun cellen terug om te bidden of te lezen; om halfzeven werd het eerste teeken tot de terts gegeven, een half uur later het tweede, in dien tusschentijd moest men lezen; na afloop van de terts mochten de broeders met elkaar spreken of iets nuttigs in hun cel verrichten. Zoo leefden de broeders ook het overige van den dag, altijd bezig in regelmatige dagverdeeling; om halfelf gebruikten ze het middagmaal, om halfzes zaten ze weder aan, terwijl aan beide maaltijden godsdienstige gebruiken verbonden waren. Zwijgend traden ze op het luiden der schel met ontbloote hoofden naar binnen, zwijgend begaf ieder zich naar zijn plaats, bleef daar staan na eerbiedige buiging in de richting van het kruis. Als ze daar stonden

necessitatis seu exercitii causa a maioribus nostris eis deputatis, hilariter et iucundissime insistentes, quosdam eorum in coquina, ollas, scutellas, cacabos et patelias, diligentissime lavantes; alios in lotorio immunda fratrum vestimenta per manuum suarum laborem alacriter purgantesj alios in pistrino panibus pinsendis, et in braxatorio potibus braxandis longo tempore deservientes, omnes autem utcumque valentes fenis et bladis tempore messis tempestive colligendis, suscipiendis et convehendis in agris et machalibus, agriculturaeque nostrae domibus promptissime» succurrentes, et fidellissime collaborantes.

Ten slotte van hun schrijfwerk en van het nut daarvan: „Per huiusmodi enim fratrum nostrorum diligentem scripturarum laborem, sollicitamque laborum correctionem monasterium nostrum in Windesem copiosam librorum bene emendatorum nunc habet multitudinem, ut ecclesiam Dei per hunc nostrum Horizontem huiusmodi sanctorum librorum voluminibus, hinc inde ut assolent communicatis, et suis sanctis exemplis et conversationibus longe amplius aedificare, et ad meliora credantur provocare, quam si publicis sermonibus declamatione in ecclesiis populo praedicarent .

Sluiten