Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boek heeft geschreven, getiteld: De libertate spiritus cum exercitiis eo spectantibus". Dit handschrift wordt nog genoemd in den catalogus, dien Sanderus in 1644 van de liberie der „Regulares Tungrenses" (bisdom Luik) in het licht zendt. Niets is er ons verder van bekend, en zelfs Johannes Busch zwijgt er over, doch deze vermeldde evenmin den eersten brief aan Lubbe, welks authentieciteit door geleerden van betrouwbaren naam wordt verzekerd. Moll betwijfelt ten sterkste, dat het een polemisch geschrift is geweest tegen de secte der „vrije geesten", die in het einde der veertiende eeuw in Zuid- en NoordNederland woelden. Nergens treffen we een polemischen zin bij Gerlach aan. Ook is, op den titel afgaande, het thema van het verloren boek, hetzelfde geweest dat we zoo vaak behandeld vinden in zijn overige geschriften, zie bijv. Cap. VII, VIII, IX, X, XVI van zijn „Soliloquium" ]).

Het naar alle waarschijnlijkheid eerstgeschreven werkje is het „Breviloquium" (46 capita). Joh. Busch meldt er van: „Qualia vero virtutum exercitia in ipso clericatu suo assumpserit etc, et a quanta perfectione inchoaverit, in suo „Breviloquio" liquido demonstratur".

Het boekje wordt door deze dus gesteld in den tijd vóór zijn inwijding (1403), dus voordat hij zijn

1) Ik citeer hier en in het vervolg uit de Keulsche uitgave van het jaar 1616. Het exemplaar dat ik gebruikte is een aardig, oud en naar me aldaar verzekerd is, zeldzaam boekje, uit de Koninklijke bibliotheek te 's Gravenhage.

Sluiten