Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

quam qui multum de profectu continuo per somnum seposuisti et neglexisti", verdrijf met het teeken des kruizes alle ijdele gedachten en „illusiones diaboli", slaap op slapenstijd, zet dan alle gedachten „et interdum et bonas cogitationes" opzij. „Omnia tempus habent: est tempus dormiendi et tempus vigilandi, est tempus quiescendi et tempus laborandi".

Wacht u voor overdaad in het eten, doch onderhoud het „instrumentum Domini tui"; zoo ge geen trek hebt, moet ge u tot eten dwingen, Gode ter eere. Lees niet al te lang, wissel het af met bidden. Zoo ge door Satan wordt bespuwd, moet ge het geduldig verdragen, evenals Jezus het verdroeg.

Deze vermaningen tegen overdrevenheid *) spreken van eigen persoonlijke ondervinding. Persoonlijke ervaring en ook voorbeelden uit zijn omgeving zullen hem geleerd hebben, dat te groote overspanning schade is. Toch moeten we niet uit het oog verliezen, dat deze vermanende woorden, hoewel op zichzelf waar, in tegenspraak zijn met het doel waarnaar hij streeft: volkomen overheersching van den geest over het vleesch, volkomen levensheiliging. Hier geeft hij het als iets onmogelijks op, altijd vol van God te zijn, altijd blijde te zijn; hij maant ons aan, ons niet al te zeer te verontrusten over slechte gedachten, die Satan ons geeft; hij maant aan te berusten in tijden van geestelijke dorheid, hij spreekt hier dus van een berusten in de zwakheid des vleesches

1) Vergelijk verder Br. 35 en 38.

Sluiten