Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Waar men in ons land zoo weinig gewicht schijnt te hechten aan en zoo weinig belang schijnt te stellen in de studie der Crimineele Anthropologie, dat slechts één persoon (privaat-docent) er onderwijs in geeft, heb ik het niet geheel onnoodig gevonden te trachten, door het schrijven van een handleiding bjj de studie der Cr. Anthr., de belangstelling levendig te wakkeren, de waarde van dit studievak voor juristen en medici te doen uitkomen.

Zooveel mogelijk heb ik mij gehouden aan de opvatting, dat een handleiding alléén een wegwijzer moet zijn waardoor men leert welk terrein men betreedt, welke gedeelten nog ondoorzocht, welke nog niet geheel bearbeid zijn. Mijn eigen opvattingen heb ik daarom zooveel mogelijk op den achtergrond gehouden; ik heb alleen de voornaamste en m. i. meest gewichtige gegevens bijeengebracht.

Dat m\jn handleiding onvolledig is, ben ik de eerste om te bekennen. Over een wetenschap, waarin al bijna dertig jaren gewerkt wordt, een volledig geheel te geven, valt buiten het kader van een handleiding.

Ik heb gepoogd dit boek voor juristen, zoowel als voor medici verstaanbaar en begrijpelijk te maken. Misschien is daardoor op enkele plaatsen veel lang-bekends voor de medici en veel niet-goed-te-begrijpen voor juristen gezegd. Ik hoop dat beide mij dit zullen vergeven! Bij den aard van het onderwerp, in verband met de aanstaande lezers, is deze klip moeilijk te omzeilen.

Moge mijn werk de belangstelling in de Cr. Anthr. van medici en juristen wakker maken, de reeds bestaande belangstelling wakker houden.

Amsterdam, October 1904.

Dr. A.

Sluiten