Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tueele en moreele geschiktheid van het individu. Bichat was een der voornaamste verkondigers van die leer. Sinds het echter, na den dood van Bichat, bewezen is, dat hij zelf een, in hooge mate, asymmetrische schedel bezat en men den schedel van Kant onder de zeer hoogasymmetrische heeft moeten rangschikken, heeft dit oordeel veel van zijn waarde verloren.

Virchow voert daaromtrent aan, dat zelfs een hooge graad van cretinismus, die altijd met een hoogen graad van schedelasymmetrie gepaard gaat, nog een zeker denkvermogen toelaat en voegt er aan toe, dat er, bij verbeeningen van hoogen graad, altijd compensatie van de stenose, in andere richting, plaats heeft. Alléén, waar bij schedels een zeer hooge asymmetrie zonder compensatie is, zal een psychisch defect het gevolg en een uitgebreide misvorming der hersenen waarschijnlijk zijn. Rieger beweert, dat de lage graden van asymmetrie geheel van gewicht ontbloot zijn en dat men bij de meeste normale individuen een zekere asymmetrie der beide schedelhelften vindt. Zelfs voegt hij er bij, dat hij bij normale menschen soms heele groote asymmetrieën heeft gevonden en dat hem idioten-schedels bekend zijn, die daarentegen de prachtigste symmetrie vertoonen.

Tot nog toe heeft men geen zekerheid omtrent den invloed der asymmetrie op de hersenfunctie kunnen verkrijgen. De onderzoekingen die men in het werk gesteld heeft omtrent den invloed der kunstmatige schedel-vervorming (scoliopadie) — zooals die bij ettelijke wilde volken (Indianen, Mongolen, Melanesiërs), in sommige streken van Frankrijk (Dép. des deux Sèvres, Haute Garonne) en in Zwitserland voorkomt — hebben tot geen duidelijke uitkomst geleid. Wel meent

Sluiten