Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de tjëngkar gerekend; zoo ook die dicht aan zee gelegen zijn en waar het water brak is.

Op de hellingen der heuvels en bergen noemt men lob de vlakke plaatsen, waar het water niet snel stroomt, en dus niet veel grond meevoert, maar waar ook de minste ^ galëngngan's zijn en dus de kleinste oppervlakte er door ingenomen wordt, terwijl tjëngkar dan de steilten heeten, waar een groot deel, soms 1/6 van den bebouwbaren grond, door de dijkjes ongebruikt moet blijven »sawah roempiï' en het water in tijden van overvloed over de kruinen der galëngngan's henen stroomt, om bij schaarste het zooveel spoediger te verliezen door wegzakking en verdamping langs de hooge taluds »sawah dahas". Bij gelijke helling in het gebergte is er geen loh en tjëngkar, evenmin als bij gelijke diepte voor de rowo's. Wanneer de desa sawah's heeft in het gebergte of in de rowo's te gelijk met velden in vlak terrein, dan moet men de beste immer in de vlakte zoeken en de mindere soort daar boven of daar beneden.

Bij de verdeeling der velden zijn er nog andere omstandigheden, die de aandeeleu grooter doen worden, en daarom den grond meer of minder tjëngkar doen heeten. Indien de dam veel arbeid kost of de leiding spoedig loeslibt, of als het water met goten, *talang's" over een weg b. v. moet worden geleid. Zoo, als het water verkregen wordt langs doorlaten in de dijkjes, ten gevolge waarvan er veel waakzaamheid noodig is om diefstal door de bovenliggen den te voorkomen, of indien de sawah's in de schaduw staan van boomen of te dicht bij de desa's, zoodat de kippen aau het rijpende graan pikken. Over het algemeen dan beteekent sawah loh of lëdok de beste soort en sawah tjëngkar, galak, toempang, boentarran, rowo, bonorowo, balong, gërap, roempil, dahas, de mindere soorten van velden, hetgeen samengaat met de eigenschap dat de meeste der laatstgenoemde mindere geschiktheid voor de teelt van tweede gewassen bezitten.

Bij drooge velden, de zoogenaamde tegal's, beteekent loh vruchtbaar, in tegenoverstelling van tjëngkar onvruchtbaar. Op heuvels en bergen moet men de tegal loh zoeken in het

Sluiten