Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sawah's gepaard met een aandeel in de geraeene sawah's, dan weer niet. Dikwijls krijgt de bezitter van een stuk eigen sawah, kleiner dan een koeli-aandeel, er zooveel communale sawah's bij tot het te zamen zulk een aandeel bedraagt. Tot de gemeentelijke sawah's behooren de velden voor het desabestuur afgezonderd. Ten gevolge eener gewestelijke regeling, die ook in andere residenties wordt teruggevonden, krijgen de desahoofden 5 tot 6 koeli aandeelen, maar waar liet koeli-aandeel minder dan een bahoe bedroeg, is er in de meeste desa's door de hoofden 5 tot 6 bahoe van gemaakt en de oorzaak vergelen, welke die cijfers deed ontstaan. Daardoor komt soms een onevenredig groot aandeel in de handen der desahoofden, zoo bijv. in de desa Tjompok, waar de koeli-aandeelen 110 Q R. roede bedroegen, maar het desahoofd 6 bahoe heelt. Alleen door dorpshoofden wordt wel eens inbreuk gemaakt op den regel, dat de desa hare sawah's afgescheiden heeft van de gehuchten. Indien zij geene verandering verlangen, blijven hunne velden, die de beste der desa zijn, voor vast tot hun gebruik afgezonderd, terwijl zij daarnaast dikwijls nog eigen sawah's hebben, die zij behielden, in weerwil dat die van ieder ander in de desa communaal werden gemaakt. Waar geene velden in communaal bezit ziju, hebben de sawah-hezillers een apanage voor liet desabestuur gevoimd. Zoo te Kedoeng-Waloe voor den kepala alleen; te Ngares voor den kepala en kamitoewa; teNgepeh voor den kepala en den schrijver; te Pakel-Pidji voor den kepala, kamitoewa en këbajan.

De leden van hel desabestuur krijgen soms evenveel als de koelies en soms hel dubbele aandeel. Het meest krijgen gewoonlijk de schrijver en de kamitoewa, het minst de modin, de këbajan en de djogobojo. Omstandigheden doen daar wel eens uilzonderingen op maken. Zoo kreeg de schrijver van Kendal geene velden, maar mocht zijn individueele sawah's behouden, mits hij den dienst als schrijver verrichtte. In eene andere desa, waar geen schrijver is, geeft ieder sawah-bezilter den schrijver van een andere desa één'gèdèng padi voor zijne diensten. Te Soemaroem en le Kampak

Sluiten