Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kreeg de modin minder dan een koeli-aandeel. In de kleine desa Gatok geeft men hem meer op voorwaarde, dat hij niet wegens ziekte mag weghlijven van het werk, waartoe hij wordt geroepen, tenzij hij een plaatsvervanger stelt. In verscheidene andere desa's krijgen de këbajan's meer dan een koeli-aandeel, omdat anders niemand het wezen wil. Ook de aandeelen van het desabestuur zijn vast, tenzij ze onder elkander verwisselen. Men beweert wel dat hunne aandeelen verwisselen met die der gewone desalieden, doch dit beteekent, dat zij bij de verdeeling het eerst mogen kiezen, zoodat die verwisseling slechts voor de leus is.

Alleen in de suikerrietplantende desa's kan ieder Inlander bij de jaarlijksche verdeeling sawah's krijgen. Daar buiten is hel getal aandeelen bijna overal vast, en moet men soms jaren lang om een stuk sawah verzoeken indienen. Nergens, ook zeil's niet waar riet wordt geteeld, krijgt de eerste de beste, die in de desa komt, velden. Men moet eerst toonen solide te zijn en daartoe worden dikwijls jaren noodig geacht. Overal geldt de regel, dat men eerst een erf en een huis hebben moet en daar de erven streng individueel bezeten worden, moet men dus vooraf een erf koopen of zelf aanleggen. Die zoo ver is, komt van zelf tot het andere vereischte. noodzakelijk in suikerdistricten: men moei eerst een aandeel nemen in de riettuinen en dat bewerken en beplanten, voor en al eer sawah's worden verstrekt. Buiten den kring van den rietaanplant krijgt niemand bouwgrond, tenzij hij dien ontgint en dan volgen de voorwaarden, met den kepala te maken. Weinig nieuwelingen komen dan ook in de desa, indien zij niet ingeleid worden door een aandeelhebber in de rijstvelden, wiens vervanger zij worden. Indien een vader zijn zoon laat trouwen, geeft bij hem dikwijls zijne

sawah's, en leeft voorlaan van zijn erf of gaat gogo's bewerken. Kf h J

HOE EEN NIEUWELING ZICH IN DE DESA VESTIGT.

Laat ons een nieuweling, die er geene familie heeft, eens volgen gedurende zijn eerste verblijf in de desa.

Stbl. 1878 N°. HO. 3

Sluiten