Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stam te vellen en daarvan een rijstblok te maken. Maanden verloopen er, werkende en zwoegende, voor hij gereed is, altijd door terende op den leeftocht, dien hij meenam. Sawah's wilde hij niet huren, want tot bewerking zou hem de tijd ontbreken. Hij beplant dus liever het nog braak liggende erf met pisang en wat knolgewassen, en legt eene kleine gogo aan op een veld, dat een ander verlaten had. Als hij soms thuis blijft, gaat zijne vrouw uit padi planten, om tegen den oogsttijd hetgeen zij plantte voor een deel van de opbrengst te mogen snijden.

Zoo loopt het eerste jaar ten einde, gedurende hetwelk hem niemand is lastig gevallen. Iedereen wist dat Djojo geen tijd had; de kepala vroeg nooit 0111 eenigen dienst, de desagenooten riepen hem nooit op lot eenige hulp. Nu verandert dit. Het beplante erf, de pegagan, het goede uitzicht, dat de woning biedt, doen reeds eene bijdrage opleggen voor de landrente. De kepala deelt hem langzamerhand in bij de diensten voor de rondes, het wachthuis aan de desa, voor de wegen, en de desalieden herinneren hem aan den arbeid, dien men het vorige jaar voor hem verrichtte, om dien wederkeerig te doen. Aan den anderen kant waardeert men wel de gewilligheid, waarmede Djojo volvoert hetgeen men hem tot plicht stelt, en de landbouwers, die zich de •sterke menschen" der desa noemen, heeten hem reeds «half sterk". Het kostte hem dan ook geene moeite om na den oogst een stuk sawah te krijgen ter beplanting met drooge gewassen, waarvan de opbrengst tot voorraad bij den aanstaanden westmoesson moet strekken. Hij begint zelfs naricht in te winnen of er geen uitzicht bestaat om, al is het over een paar jaar, sawah's te krijgen; en zoo hij zich niet met die hoop vleien kan, besluit hij tot deu aanleg van eigen sawah's.

Er was juist eene plek, waarheen het waler niet moeielijk te leiden was en als hij den kepala welwillend vond in de vrijstelling van belasting, zou hij zijne keuze op die plaats vestigen. De kepala was welwillend: hij gaf vier jaar vrijstelling, en Djojo brengt de gouden krisschee naar het

Sluiten