Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pandjeshuis of verkoopt die om de onkosten der ontginning te kunnen dragen. Was hij elders, waar aandeelen sawah's worden uitgegeven, komen wonen: hij zou na het tweede jaar een aandeel gevraagd hebben, en daar hij een huis en erf bezat, en bovendien even als ieder ander koeli een aandeel in de riet- of koffietuinen had genomen, zou het desahoofd er niet tegen gehad hebben.

De nieuwelingen zijn meestal niet even als Djojo van leeftocht voorzien. Zij treden dan in dienst van dengenen, op wiens erf zij wonen, verrichten zijne heerediensten en bewerken mee zijn sawah's of tegal's, waarvoor zij worden gekleed en gevoed, en eene betaling van f 20 tot f 28 per jaar of wel 3 tot 4 amët's padi na den oogst ontvangen. Daar men natuurlijk tot de zeer gegoeden moet behooren, om zulk een knecht, hier onder den naam van «boeroeh lanni", bekend, te houden, komt het meer algemeen voor, dat men den nieuweling kleeding en voedsel geeft, en hem belooft de kosten te dragen, indien hij in de desa trouwen wil. In alle geval komt hij in den eersten tijd, gewoonlijk in de eerste jaren, niet aan sawah's.

,

VERDEELING DER COMMUNALE GRONDEN.

De verdeeling en de verwisseling van de rijstvelden geschiedt bij het invallen der eerste regens en waar suikerriet wordt geteeld, reeds vroeger.

Wanneer het aantal aandeelen vast is, worden de velden niet meer gemeten; wel indien het vermeerdert of vermindert.

De kepala bemoeit zich met die opmeting weinig, het is het werk van den schrijver, die daarin door eenige koelies wordt bijgestaan.

De gewone maat is de bahoe van 800 vierkante Rijnl. Roeden, het eenige meetgerij een bamboe van één Rijnl. Roede lang. Er worden niets gemeten dan vierkanten en driehoeken: de eersten door de lengte *blandar", met de breedte »pangèrël", te vermenigvuldigen, de tweeden door

Sluiten