Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het product te nemen van een der zijden met de halve breedte der basis. Heeft het vierkant den trapeziumvorm •moenljoek boeng", d, i. spits toeloopend als eene bamboespruit, dan neemt men het product der lengte met de gemiddelde breedte. Men doet zoo ook wel voor de driehoeken. •

Soms zijn de koeli-aandeelen even groot; meestal verschillen zij naar de begrippen van lob en tjëngkar, die wij boven beschreven, en dan naar de ligging ver van of dicht bij de desa. Dit laatste is van zulk een invloed, dat in de desa Terlëg men een koeli-aandeel, omdat het vier paal ver ligt, achtmaal zoo groot heeft gemaakt, als het aandeel vlak hij de desa; andere desa's verdubbelen dikwijls zulke aandeelen die gewoonlijk tusschen velden vau andere desa's ingesloten zijn. Dan nog wil soms niemand die hebben, zoodat zij onder allon worden verdeeld, of wel verhuurd naar andere desa's. Liggen de sawah's bijeen, dan maakt de afstand, even als de meer of mindere vruchtbaarheid, en het meer of minder gemak der bevloeiing de aandeelen tot een vijfde met elkander verschillend in grootte.

De hlandar's (lengtelijnen) maakt men zoo mogelijk gelijk, en vindt de verschillen in de pangërët's (de brcedlelijnen). Meermalen vond ik aandeelen, die twintigmaal langer dan breed waren. De dijkjes langs de helling, die het water ophouden, worden niet veranderd, en daar men dezelven gewoonlijk neemt voor de breedte, wordt deze zelden door eene rechte lijn aangeduid. De grens in de lengte valt dikwijls midden in een vak, en dan dient, om de scheiding te merken, eene ploegvoor of wel een bamboezen louw, aan de uiteinden bepaald door in den grond geslagen slokken, indien men althans het dijkje niet verplaatst. Soms kan men niet meten. Zoo bijv. te Parakan, waar de galëngngan's door het golvende terrein hoog en laag zijn, en de sawah's zeiven met rotsblokken bezaaid, tengevolge waarvan men de grootte der aandeelen maar schat.

Zooveel mogelijk liggen de aandeelen aan één stuk, slechts bij encla\es, of door den aanleg van gemeenschappelijke

Sluiten