Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene betrekkelijke waarde hebben. Zoo kan het perceel n°. 1 door A verlangd worden, terwijl G liever het perceel n°. 5 begeeren zou, zijnde dit afhankelijk van allerlei omstandigheden, zooals de ligging dicht bij de woning van den kiezer, de ontginning van het stuk door den vader, het bijgeloof van in die en die richting grond te nemen, e. d.

Heeft de desa veel deelgerechtigden, dan wordt er ploegsgewijze gekozen, terwijl dan het stuk, door de ploeg in bezit genomen, weer bij keuze wordt toebedeeld aan degenen waaruit zij was samengesteld.

De aandeelen worden voor ieder door den schrijver in het register geboekt.

Hoewel de aandeelen lob en tjëngkar tot een vijfde verschillen, komen zij door de gelijke belasting, die men daarop legt, gewoonlijk, als even groot in de boeken voor. Daarvan die onmogelijke, ondeelbare getallen van uitgestrektheid, als 473, 479, 503 Q Rijnl. Roeden, welke men telkens vindt, en waarmede een landmeter van beroep moeite zou hebben om die op het terrein uit te zetten. Het wordt er evenwel niet beter op, als de schrijvers de verschillen in grootte tusschen loh en tjëngkar vermelden, want dat doen zij niet om de ware grootte aan te geven, maar om het totaal der velden door aftrekken hier, en optellen daar, kloppend te maken; hetwelk weer zijn reden hierin vindt dat zulke schrijvers slechts optellen en aftrekken kunnen, en niet zooals de eerstbedoelden ook vermenigvuldigen en deelen.

In de koffieplantende desa Banaran diende het vermelden van de verschillen der aandeelen, om eene ergerlijke valschheid te bedekken. De verschillen daar n. 1. bedroegen soms meer dan de helft, hetgeen te vreemder was, omdat de grond, ofschoon men het tegendeel beweerde, ongeveer dezelfde vruchtbaarheid had. Na een langdurig onderzoek bekende eindelijk de schrijver, dat er aandeelen waren geboekt als door één koeli bewerkt wordende, welke aan twee waren toebedeeld, waardoor er zooveel koelies minder heetten aanwezig te zijn, en zooveel aandeelen minder in den kolfie aanplant werden opgelegd. Nergens vond ik de aandeelen

Sluiten