Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontrouw zelfs wordt niet zoo kwalijk genomen, en twisten met verwonding en doodslag zijn er bet gevolg van. De werklieden verslinden in dezen tijd zulke hoeveelheden voedsel, dat men er mee rekenen gaat: »Wat anders voor vijf •genoeg is", zei men te Banaran, »elen zij met hun drieën »op". Terwijl men anders de echtgenoote toebedeelt, krijgt de getrouwde boerenknecht nu alléén te eten. De vele rijst, die noodig is, maakt dat het hulp verleenen tegen genot van voediug, «njambat", kostbaar is en verklaart weer, dat meu zonder middelen, geen sawah bewerken kan. De voeding, eens voor eiken halven dag, moet bestaan uit rijst naar genoegen en toespijzen met vleesch, waarbij eene kip wordt gerekend op vijf personen. Wie 's morgens en 's middags te hulp geroepen wordt, krijgt behalve twee keer eten nog een ontbijt. «Dat moet goed zijn ook, met këtan en vleesch,

• en minstens zooveel als een half maal", beweerde de kamitoewa van Dandangan, »daar meu auders een volgenden

• keer niet komen wil". Behalve nog, dat men wie niet goed te eten geeft, »koerang adjar", d. i. zonder opvoeding, zou noemen, het ergste almede, dat men deu Javaan verwijten kan. Alles wordt dan ook opgeofferd, om het noodige te geven. Het laatste baadje van den man, de borstdoek en de slèndang der vrouw gaan er soms voor naar de bank van leening. De Javaan drukt die opoffering uit door »limang soekonm", d. i. tot vijf halve guldens wisselen, en hij bedoelt er eigenlijk mee de laatste rijksdaalders, die in tijden van overvloed werden ter zijde gelegd, tot klein geld maken. Dit doet hij niet dan in den hoogsten nood, en als hij niets anders heeft, bijv. om zijn gestolen buffel te zoeken en nu 0111 de voeding der helpers in den sawah-bouw te bekostigen. Het »limang soekonni5' is tevens het spreekwoord geworden, waarmee de winner in het hanengevecht de tegenpartij uittart om alles wat hij nog bezit op den laalsten kamp te zetten.

Kan men geen eten geven, dan tracht men hulp te krijgen met belofte van een geschenk in padi na den oogst. Het is bijv. de toevlucht der vrouw, wier echtgenoot met de politie

Sluiten