Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwelingen en jonggetrouwden een deel van den grond overlaten, hetzij om niet, hetzij tegen een huur, die de drie tot vier gulden per bahoe niet te boven gaat. Onafzienbare velden met kadelee, welig groeiende, voegen zich even als in vorige jaren bij de duizenden bahoe's suikerriet en djarak, waarmede de legal's zijn bezet. Toen was veel daarvan noodig om rijst te koopen en te ruilen, nu zal men dat alles over hebben; terwijl het te verwachten is dat de bevolking van Ngoenoet geen bahoe minder drooge padi zal planten en weer te goeder tijd met haar voorraad ter aanvulling gereed zal zijn, als men van den overvloed dit jaar zal uitvoeren, en er geld genoeg maar rijst te weinig wezen zal. De gewone toestand is niet zoo. De sawah's brengen niet meer padi op dan voor eene behoefte van acht tot negen maanden en welke voorraad nog ongelijk is verdeeld. Terwijl de afdeeling aan de noordzijde bevloeibaar is door de immer stroomende beken van den Willis, heeft het zuidelijk deel niets dan regenwater, tengevolge waarvan aan gene zijde gewoonlijk geslaagde oogsten en aan deze zijde zeer dikwijls misgewassen, zoodra de velden iets boven het vlak der landstreek liggen. Naar hier heeft men vergoeding in de uitgestrekte tegal's; de erven wier opbrengst overal tegen die der beste sawah's opweegt; de wildernissen; de marmergroeven; de visscherij in de rowo's, als zooveel bronnen van opbrengst om zich het ontbrekende aan te schaffen.

De verwisseling der velden maakt dat in de streken, waar misgewas heerscht, dit beurtelings gedragen wordt en dal de voorraad graan, in de desa geoogst, daar gelijk verdeeld blijft. Wie dit jaar te weinig heeft en van zijn buurman leent, kan door de verwisseling de rijst het volgend jaar weergeven, als hij een veld krijgt, dat met kans van slagen bebouwbaar is, en den ander eene sawah is toebedeeld, die dikwijls mislukt. Aan de noordzijde draagt de verwisseling mede dezelfde zegenrijke gevolgen. Wie daar overvloed hebben leenen uit aan de desagenooten, wier oogsten te kort schieten, en bij voorkeur eerst dan voorzien zij in den nood

Sluiten