Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•anders voorkomt, en bij meel tot liet bewijs der vervalscliing

• met rijst helpt voeren. Dan volgt een collenchym-laag,

• waarmee bij de witte rijstsoorten de omhulsels uitscheiden •en de eigenlijke vrucht begint; maar inzonderheid bij de »roode rijstsoorten, ten minste, die ik hier in Ngrowo •onderzocht, bestaat er tusschen de vrucht en het collenchym

• een wijdmazig net van dunwandige cellen. Door het stampen

• nu der witte rijstsoorten worden de proteïne houdende •cellen aan den omtrek der vrucht met de innig verbonden

• zaadhuiden verwijderd, terwijl hij de roode rijstsoorten de •proteïne blijft, als zijnde dezelve door bet bovenbedoelde

• netwerk van de zaadhuiden gescheiden".

De beste padi vindt men onder die, welke als snijloon verkregen is, ten minste als de oogsters in de landstreek thuis hooi en, of wel santri's zijn. Wie veraf wonen, moeten hun deel ter plaatse tegen lage prijzen afzetten, en snijden daarom zoo veel mogelijk in den koristen tijd, zonder er op te letten of er vooze of half leege aren mee in de bossen komen. Wie, zooals de santri's, hun deel aan hunne oversten, de leeraars der Godsdienstscholen, moeten verkoopen, zorgen, dat er niet over hunne padi te klagen valt; maar de beste is van de snijdslers in den omtrek. Terwijl zij bij het oogsten de aren, naarmate zij gekuipt worden, in de volle hand houden, zonderen zij de langste, de meest gevulde, tusschen een paar vingers af. Dit, met nog een paar listen, zooals het nemen voor aandeel van hetgeen 's morgens gesneden en dus 's middags reeds half gedroogd is; het zorgvuldig aftrekken der bladstelen, die den halm omvatten; het vaster binden, maakt dal het snijloon, hetwelk op het oog als een vierde van het beschot op het veld ligt, inderdaad lot liet derde gedeelte van den oogst wordt. Dit weet de landbouwer wel en hij zou het kunnen voorkomen door de snijdslers niel te doen kiezen, als zij het gesnedene in vier parten hebben gedeeld of haar niet te doen verdeelen, als zij kiezen willen; maar hij zou in deze niet den naam van -gierig" willen hebben en de kans loopen het volgende jaar bij het planten geene hulp te krijgen. Bovendien, wal men ten

Sluiten