Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan zijne desalieden, en welks hechtheid zich toont bij eene latere verkiezing van dengene, dien hij als zijn opvolger aanwijst. Het behoeft te nauwernood vermelding, dat bij de leeningen nimmer gezegeld of ongezegeld papier wordt gebruikt, en er zelfs geen getuigen bij zijn.

REPARTITIE VAN DEN LANDRENTE-AANSLAG.

Er schiet nu over de omslag der landrente in de desa. Zoodra de kepala het bedrag der laudrente der desa weet, roept hij de hoofden der doekoeh's bij elkander om hun daarmee bekend te maken, en aan ieder een deel op te leggen. Deze vinden de schatting natuurlijk te zwaar, maar de kepala weerlegt hunne beweringen, en zoo, lovende en biedende en met handhaving van den in de geheele wereld gevolgden regel, dat ieder zoo weinig mogelijk, ook al is het ten koste van den ander, betalen wil, komt men tot het aandeel, dat de hoofddesa en dat de doekoeh's dragen zullen. Een maatstaf van uitgestrektheid en waarde der gronden wordt daarbij niet genomen. Zooveel mogelijk schuift men op de doekoeh's, en deze werpen, zooveel zij kunnen, terug. In een doekoeh van Parakan vonden wij de landrente tot eene soort van hoofdgeld herleid: de doekoeh had zooveel rijksdaalders te betalen gekregen als er hoofden waren van huisgezinnen. Bij dezen omslag stuitten wij te Ngoenoet op eene bangmakerij van den kepala, die de Hoofden der doekoeh's dreigde met de verzwegen velden aan te geven, als zij te onwillig waren het hun opgelegde deel aan te nemen. Heefl de desa geen doekoeh's, dan betaalt ze natuurlijk de geheele landrente. De omslag over de belastingschuldigen geschiedt zoowel in de hoofddesa als in de gehuchten, zonder dat men zich van daar bemoeit met de verdeeling hier en omgekeerd.

Tot het omslaan worden alle inwoners van het dorp of van het gehucht te zamen geroepen door het Hoofd, die na kennisgeving van het bedrag der landrente voorstelt lot de verdeeling over te gaan, waaraan men dikwijls eerst na eenige dagen begint. Niet altijd weet men zoo dadelijk hoe

Sluiten