Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men en tracht zoo weinig pitten mogelijk bij zijn hoopje gevoegd te krijgen; doch met de waarde der pitten vermindert het tegenstribbelen, en bij de verdeeling der centen houdt de kepala zich soms zoo groot, dat hij de overschietende op zijne rekening neemt. Men moet hooren dat loven en bieden; dat opvijzelen van een anders grond en oogst en het kleinachten van eigen aandeel; dat persoonlijk zich verzetten en het door de geheele gemeente gesust worden, om te begrijpen, dat de verdeeling niet enkel in guldens kan geschieden, maar dat er dubbeltjes en centen noodig geacht worden. Als de verdeeling eindelijk is afgeloopen, en allen op de vraag van den kepala; of men tevreden is, ten bewijze van toestemming »inggih" hebben geroepen, gaan de vergaderden uit elkander.

Op verre na evenwel is niet ieder tevreden. Het is of de grieven met het uur grooter worden, en of de ontevredenen het elkander kunnen aanzien. Reeds den volgenden dag hebben zij zich vereenigd om heigeen zij onrechlmatig vinden te bespreken, en nu het opgewondenst door hen, die gisteren met de meeste moeite tot zwijgen gebracht werden. Het gevolg van hun samenspreken is een gang naar de kepala, die hen in den beginne afwijst of tracht over te halen om genoegen te nemen met hetgeen eens is besloten. Helpt dat niet, dan wordt weer de geheele desa bij elkander geroepen en, met kennisgeving van het gebeurde, voorgesteld tot eene nieuwe verdeeling over te gaan. Wordt door de meerderheid daar niet in getreden, dan zijn twisten in de desa het gevolg en eene aanklacht ter hoofdplaats het einde. Doch ook eene nieuwe verdeeling biedt geen zekerheid tot overeenstemming, omdat dikwijls zij, die eerst tevreden waren, zich nu met het grooter aandeel, dat hun moet opgelegd worden, niet vereenigen kunnen, en de tweede verdeeling wordt door eene derde, soms door eene vierde gevolgd.

Deze manier van omslag, waarbij naar de ongelijke uitgestrektheid en waarde van den grond getaxeerd wordt, heet yoetula-oesoel:". Is hij eens vastgesteld, zonder dat misgewas of buitengewone oogst hunnen invloed op de

Sluiten