Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootheid der erven en tegal's van de desa wordt daartoe vermenigvuldigd niet de belasting, die men gepast oordeelt, en ieder zijn aandeel toegewezen volgens de uitgestrektheid, achter zijn naam in het desaregisler vermeld; vervolgens het overblijvende der hoofdsom verdeeld naar het aantal bahoe's sawah, om de belasting van het desabestuur en van de indivHueele sawahbezitters bahoe's-gewijze te bepalen, waarna eindelijk liet overschietende gelijk wordt omgeslagen over de koelies De belasting van tegal's en erven wordt hierbij gerekend op f 272 en f 5 per baboe, waardoor de gemakkelijke berekening van '/2 cent of 1 cent per Hoede werd verkregen. Die belasting der erven en drooge gronden was na vijf jaar onveranderd gebleven. »De Wedono had gezegd", beweerde men in Wadjak, »dat de Negri ook zooveel hief". •Men zou de erven wel hooger willen belasten", zeide men te Goenoeng-Lor, »als de Negri er niet tegen had". In beide districten hadden te ijverige Wedono's zich met de repartitie bemoeid. Waar men bijna geene sawah's had, en tegal den voornaamsten bouwgrond uitmaakte, had men het overblijvende der hoofdsom, na aftrek der belasting voor de erven en voor de sawah's, gelijkelijk over het aantal bahoe's tegal omgeslagen. Op mijne vraag hoe het kwam, dat men overal de erven met de beste sawah's gelijkstelde, en toch in den regel de eersten lager aansloeg, werd op verscheidene plaatsen geantwoord, dat de productie der erven bij beetjes binnenkwam, en weer door de handen ging, terwijl die der sawah's en tegal's in eens werd verkregen of, zooals men te Baroe-Klinting zich uitdrukte, «iemand als een stortbui nop het lijf viel". Deze omstandigheid was van zooveel beteekenis, dat men de belasting der erven altijd stelde beneden die der sawah's, welke evenveel waarde hadden, en gelijk met die der tegal's, welke minder waarde bezaten. Ten noorden van kotta Toeloeng-Agoeng en in Ngoenoet, waar weinig sawah's en veel tegal's zijn had men zelfs deze aanmerkelijk hooger, soms twee of driemaal zoo hoog als de erven aangeslagen. De tegal's wilde men over hel algemeen vast blijven belasten, ook als de Negri meer hief, en het

Sluiten