Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben en zich bijv. met hel wisselen gemakkelijk te kort laten doen.

Alles, zoowel het aandeel in de belasting als de afbetalingen, heet opgeschreven te worden, doch dit is op lange na niet het geval. Vele schrijvers, die onder verdenking lagen er nooit te hebben gehad, zeiden hunne boeken, die het moesten aantoonen, te hebben verloren; drie schrijvers verklaarden, dat hunne papieren verbrand waren. Te Soekoredjo toonde men een register van 1877, waar men hel jaartal in 1878 veranderd had. Te Bënglee had men het register van 1877 precies overgeschreven en het hoofd voor dit jaar gemaakt. Te Kebon had men allerlei cijfers, waarvan men er geen een verklaren kon. Velen hadden opzettelijk voor het onderzoek nieuwe boeken gemaakt, in Trëngalèk, behalve door de meerdere reinheid, aan het veliju papier kenbaar. In die afgelegen streek zijn weinig plaatsen,vwaar men zich kan voorzien van kramerijen, waartoe daar nog het papier behoort. Het vorige jaar scheen er niets dan propatria le krijgen, nu is er slechts velijn te vinden. Die het grove papier hadden, bleken hunne oude boeken mee te hebben gebracht, en die velijn vertoonden, hadden de boeken of liever de staten voor deze gelegenheid nieuw gemaakt. De schrijver te Sengon had alles netjes in orde, doch had daartoe de hulp van een ambtgenoot ingeroepen. Noch voor grond, noch voor de belasting en de afbetalingen, noch voor de bevolkingsstatistiek hadden daar immer boeken bestaan, en de schrijver verontschuldigde zich, dat hij pas twee jaar zijne betrekking bekleedde en dientengevolge nog zoo erg dom was. Tot goedmaking van die verklaring waarschijnlijk voegde hij er aan toe, dal hij thuis evenwel een boek aanhield namelijk van het vee. Elders durfde de schrijver

zich niet vertoonen, maar liel zich vertegenwoordigen door een kamiloewa of door een familielid, dat schrijven kon, en die eerst na bepaalde afvraag zeiden de personen niet te zijn, voor welke men hen hield. Op verscheidene plaatsen bekende men geheel op het geheugen af te gaan. In verreweg de meesle desa's waren de boeken niet in orde, en dan nog

Sluiten