Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook rijst brengt hij er niet toe, hetzij die van droge of natte velden is verkregen, en in den oost- of westmoesson is gegroeid.

De streng tegenover elkander staande begrippen van rijst en polowidjo zijn door de toenemende bevolking en de daarmee geen gelijken tred houdende uitbreiding der rijstvelden gewijzigd, en naarmate de oogst van padi minder voor de behoefte werd, rekende men er langzamerhand andere veldvruchten toe, zooals nu vrij algemeen reeds de djagoeng en in enkele streken sommige knolgewassen. Daaraan paarde zich van zelf eene betere bewerking van den daarmede beplanten grond, terwijl de moeite om voortdurend dezelfde soort op een goed beschot te houden, deed omzien naar een wisselbouw, en aldus nevens de gewassen tot voeding die voor den handel deed telen.

De polowidjo verkrijgt daardoor eene beteekenis, welke in waterarme streken, zooals bijv. hier in Kota-Toeloeng-Agoeng en Ngoenoet, die der padi overtreft. Op die beteekenis willen wij trachten te wijzen.

HOOFDSTUK I.

ALGEMEEN OVERZICHT.

WIJZE VAN ONTGINNING VAN BOSCHGROND EN KOSTEN DAARVAN.

Toen de Javaan aan wortels en kruiden niet meer genoeg had, en van Praboe Makoekoewan, volgens Batara Goeroe's aanwijzing droge padi en polowidjo leerde planten, kon hij, voordat Kjahi Boejoet de sawah's uitvond, hel noodige bosch wel niet primitiever ontgonnen en beplant hebben, dan de naneef nu nog doel.

Sluiten