Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de padiplanten klein blijven en aan het onkruid gelegenheid geven zich ongehinderd te ontwikkelen.

Na elke reeks van bewerkingen laat men den grond braak, en weldra is hij weer begroeid; doch er moeten een te groot aantal jaren verloopen dan dat de Inlander die besteden kan of wil 0111 er hetzelfde hout op te krijgen, dal er oorspronkelijk op groeide. Bij elke uieuwe ontginning wordt de begroeiing kleiner; te spoediger naarmate de tijd van braakliggen korter is, en de grond minder aan den voet der heuvels en bergen of in de kloven ligt. Waar men eerst 11a zes tot acht jaar weder de verlaten pëgagan in ontginning brengt, wordt zij van vader op zoon, ver builen hel menschengeheugen, beplant met een zelfden oogst; terwijl, waar het braakliggen twee lot drie jaar duurt, de bewerkers zich herinneren kunnen, dat de oogst vroeger het dubbele van den tegenwoordigen bedroeg. Doch in beide gevallen heeft men ontwouding en uitputting, tot er na langer of korter tijd een normaal plantendek is verkregen, dat zich in de kloven door glagah en mensclienhoog struikgewas kenmerkt, en op de hellingen en de ruggen door het korte gras, dat reeds Junghuhn als het vaste bewijs eener voortgezette bebouwing noemt. Met dat gras is tevens eene grondsoort verkregen, die zonder veel bewerking de moeite der beplanting niet loont.

Als een bewijs hoe gelijke omstandigheden gelijke gevolgen hebben, wijzen wij op het bekken der Middellandsclie Zee, waar een zelfde grond als wij boven bedoelen, door dezelfde oorzaken is ontstaan; te meer daar er streken zijn, zooals Sicilië, waar men er nog rijst op verbouwt, maar met zulk eene slechte uitkomst, dat de opbrengst niet eens de kosten van den oogst goedmaakt. Gelukkig dal de gogocultuur in bet gebergte op betrekkelijk kleine schaal wordt gedreven, en het getal jaren nog niet te berekenen valt, dat daar geen grond meer voor die cultuur der bevolking wezen zal.

Anders is het in de vlakte. Daar zijn in betrekkelijk korten tijd vele duizenden bahoe's bosschen, zooals hier in ToeloengAgoeng, Ngoenoet eu Wadjak verdwenen, en is er bouwgrond

Sluiten