Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien wat de buren verbouwen. Deze omstandigheid is daarom van te grooter invloed in de nabijheid der middelpunten van bevolking, zooals Kota-Toeloeng-Agoeng er bijv. een is, omdat de tot het uiterste verdeelde grond bij voorkeur zich tot warmoezerijen leent.

GROOTTE DER HOEVEN.

Geheel anders is de toestand verder van de hoofdplaats af. De boerderijen hebben er eene voldoende grootte van anderhalf tot drie bahoe in het meer bevolkte gedeelte, en soms tot zes en zeven bahoe als de bevolking schaars is. Men kan op de laatste soort van hoeven soms nog een wezenlijk aartsvaderlijk samenleven opmerken. De vader kwam er twintig, vijf en twintig jaar geleden met zijn huisgezin. Zijne kinderen, die volwassen werden en trouwden, kregen eene afzonderlijke woning op zijn erf, en bewerken nu met hem den grond. Zij weer vermenigvuldigden zich, en zoo blijven allen tot het vierde geslacht bij elkander, van den oogst nemende naar ieders behoefte, en een stuk buiten de hoeve bewerkende, als men vindt dat de behoeften van een hunner te groot worden. Eindelijk zijn er te veel om bij elkander te blijven ; »'t wordt er te nauw", zegt dan de Inlander, en men verspreidt zich om eene nieuwe familie te vormen, waar later grootvader, vader en kleinkind weer mogelijk te zamen zullen wonen en werken. Zulk eene samenleving, die vroeger in sommige gedeelten van NoordItalië, zooals Lumelliva en Voltellina voorkwam, vertoonde daar even als hier een beeld van welwaart, dat met het afzonderlijk werken is verloren gegaan.

De kleinste hoeven, die van anderhalf tot drie bahoe worden het beste bewerkt. Wij zullen den platten grond van eenige geven en daarnaast eenige aanteekeningen plaatsen. In elk der grondstukken zullen wij tevens de gewassen vermelden in de laatste vier jaar geplant, en door een streep onderscheiden die, welke iu de westmoessons zijn verbouwd.

Sluiten