Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hel geleverde werk in handenarbeid of, indien men denzelven plantklaar wil hebben, tegen afstand van de helft van den onbeplanten grond. Een menigvuldig ouikeeren van de aarddeeltjes acht de tegal-bewerker zoo noodzakelijk, dat er met de spade den tijd toe ontbreekt.

Op 118 hoofden van huisgezinnen vonden wij er 68 met en 50 zonder vee. Van deze vijftig was er maar een, die de bewerking van den grond zonder vee trachtte te doen. De negen en veertig anderen hadden vee in huur of lieten hunnen grond bewerken legen den afstand van de helft.

De eigenaars van vee evenwel zijn ook op zware lasten. Terwijl van de oppervlakte van geheel Holland 54 procent wei- en maar 30 procent bouwland is, wordt hier alles beplant en blijft, indien er geene noodzaak toe is, geen roe grond braak om er het vee heen te jagen. Eene voedering in de kraal is in alle gevallen noodig, indien men de dieren niet naar afgelegen plaatsen, soms dagreizen ver, uit weiden wil zenden; en terwijl in Europa de stalvoedering van zelf hel goedkoopste is, wordt die hier even natuurlijk de duurste wijze van onderhoud. Mits men dan ook maar voor het voedsel zorgen wil, is in de streken met veel legal's, hel vee nog gemakkelijker te huren dan waar veel sawah's zijn. De huurprijs per jaar bedraagt drie tot vier amët's padi, na den oogst te betalen en onder de voorwaarden, dat de huurprijs slechts voor de helft wordt betaald als het vee gedurende den werktijd sterlt en dat de huurder, in geval van diefstal 's nachts, de helft en bij diefstal over dag, de geheele waarde van bet gestolen vee moet vergoeden.

Vooral tot onderhoud van het vee vindt men het dikwijls, dat de rijkeren de aankomende jongens van weduwen en ook weezen in dienst nemen om hen legen voeding en kleeding en een tabaksduitje het vee te laten verzorgen en in den overigen lijd den grond te bewerken. Zulke jongens blijven gewoonlijk twee jaar in dienst, genieten dezelfde behandeling als de kinderen des huizes, en krijgen bij het weggaan een kalf, dan wel een volwassen rund of buffel mee. Somswordl het contract twee jaar verlengd, maar dan neeiul de werk-

Sluiten