Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op vele plaatsen in verschillende soorten vau grond een zekeren tijd moeten laten ploegen, eggen, spitten, aanhoogen. zaaien, planten >enz. en zoo de eenheden verkregen arbeid per uur bepaald.

In klei nu is per morgen het maximum geweest van:

len keer ploegen. 57 R. R.

2™ • • 45 »

5en » • 50 »

4en eu meer keer ploegen 48 »

voren trekken (larik) 120 »

In zand was het voor:

len keer ploegen 60 »

2cq » » :.. 70

5en » » 65 »

4™ en meer keer ploegen 65 »

voren trekken 150 »

eggen 200 »

De beesten waren goed afgericht, en de grond had niet braak gelegen. In ongunstige omstandigheden, zooals bij braak liggenden grond en met kleine, weinig geoefende dieren, daalden die opgegeven cijfers tot de helft, ja zelfs kwam men eenige keeren in drogen grond tot geen uitkomst daar de ploeg niet sneed.

Gemiddeld moet men aannemen met goed gedresseerd vee, en als bij den eersten en tweeden keer ploegen de voren niet te ver van elkander liggen, dat in 5 uur wordt: geploegd leQ keer 50 roe in klei en 42 roe in zand id. 2en » 35 D»o» 45 b»d id. 5en » 56 » » » » 60 » » » id. 46n » 56 i) » o » 60 » » »

»gelarikt" 107 » » » » 150 » » »

geëgd — 150 » » »

De bewerking van den grond is telkens afhankelijk van het gewas, dat is voorafgegaan. Om nu geen correctie te krijgen voor elke opbrengst, d. i. om nu niet telkens eene grootere of kleinere zuivere productie te berekenen, in verband tot het gewas dat vooraf is geplant, een onnoodig werk

Sluiten