Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar omstreeks twee voet breed gemaakt, maar verder kwam men niet. Want het volgende jaar werden zij niet van Iwee op vier voet gebracht, om dezelven dan een volgend jaar weer te verbreeden. Zoo spoelde het geheele terras na een kort tijdsverloop geheel weg, den grond armer latende dan hij zonder die bewerking zou geweest zijn. Hoe dikwijls wij er op aandrongen om niet aan de taluds te werken; wij zagen de lieden daar altijd met hunne schoffels en spaden aan bezig. De taluds zeiven beschouwden zij als verloren grond en plantten zoo dicht mogelijk aan den voet en aan de kruin, zoodat zij van zelf daar aan het wieden moesten gaan en de aarde los maken. Eendeels door de vele taluds, waardoor een aanzienlijk deel der oppervlakte ongebruikt bleef, anderdeels door het wegspoelen der terrassen zeiven, was de opbrengst er gewoonlijk minder dan op de gewone pëgagan's, en daar wij de bevolking overtuigen en niet bevelen moesten, om haar lot den aanleg te krijgen, konden wij haar alleen duidelijk maken, dat zij niet in het begin, maar op den duur met de terrasvorming gebaat zou wezen, tengevolge waarvan weer, hij, die grond genoeg had om, als de eene plaats onvruchtbaar was geworden, eene andere plek tot bebouwing te nemen, in het geheel niet meer tenasseerdc dan op last.

Waar de gogo-cultuur in de vlakte op zoo groote schaal als hier gedreven wordt, heeft de massa padi, die er bij den oogst beschikbaar komt, in hel klein denzelfden invloed op den prijs als bij den gewonen rijstoogst.

In de middelpunten der productie kan men de pikol dan, mits niet in groote hoeveelheden, voor f 2 koopen. Evenals bij den padi-oogst zijn het, die van verre kwamen snijden of die feesten te geven hebben, van wie men koopen kan.

De boeren zeiven verkoopen niet, en leggen den oogst vooi de volgende maanden op, als zij leeftocht tijdens de verbouwing of verwerking der handelsgewassen hebben moeten. Een ol twee maanden na den oogst, is de prijs weer gestegen tot acht en tien gulden per amët van drie pikol's. Voor de berekening der waarde van de productie zullen wij, evenals

Sluiten