Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De blaren van de aangetaste stengels worden daarbij in den tijd lëmantjoer wit, en hebben die kleur ook in den knop, welke zich niet verder ontwikkelt. Zoodra zij zich in een stengel vertoont, moet men dien als mislukt beschouwen. Aanaarding, omwerking, begieting, niets helpt voor deze bleekzucht.

Zoodra de bloemen verwelken, d. i. op een leeftijd van twee en eene halve tot drie maanden, plaatst men vogelverschrikkers, en er moet, zonder dat nu gezette bewaking noodig is, aanhoudend toezicht zijn, opdat in afgelegen plekken de varkens en honden, en, meer in den kring der dorpen, de kraaien en de kamponghondeu de vruchten niet rooven.

De oogst valt een of twee maanden na den bloei in. De opbrengst van sawah's en tegal's is dezelfde. Zij wisselde tusschen vier- tot achthonderd gèdéng's, van twintig vruchten elk, voor eene geslaagde baboe. Men heeft tot de proefsneden groote oppervlakten, bijv. van 50 Q R. roeden genomen, want zijn die te klein, zooals 10 Q R. roeden en minder, dan stijgt of daalt de productie sterk, al naarmate men de mooie of minder goede plekken afoogst. Vau 10 R. R. kregen wij eens 600 kolven en dikwijls 500 tot 400; terwijl proefsneden van 50 Q roeden gewoonlijk niet meer dan 1000 en 1200 kolven opbrengen. Kleinere oppervlakten dan 25 Q R. R. zijn niet aan te raden.

De djagoeng wordt op stam verkocht of in twintigtallen van, met de schutbladen voorziene, kolven, te zamen gèdéng genoemd. Het gewas brengt bij den oogst in October en November weinig op. Men ziet 8 tot 10 kleinere kolven voor 11I1 of 2 cent verkoopen. Voor een aanplant van 500 Q R. roeden, die per 24 R. R. 560 goed gevormde vruchten opleverde, werd f 7 geboden. Elders gaven 1000 vruchten, die 500 kalti's wogen, f 2,25. Zoodra het December is, stijgt de djagoeng in prijs, en wie bewaren kunuen tot Maart of April, maken tot 40 en 50 cents per 100 groote vruchten. Bijna tot dien prijs zetten de tegal-bezitters hun product op de groote passar's af. Als laagsten prijs moet men bij den oogst in October en November de waarde van een bahoe djagoeng stellen op f 20, en bij den oogst in Februari en Maart op f 40 waarde.

Sluiten