Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meestal wordt de cassave ter pasar gebracht en daar in manden van ongeveer dertig katti's verkocht. De prijs verschilt naar den tijd. In September en October was de bahoe niet meer dan f 40 waard, en slechts lieden, die geld noodig hadden, verkochten. Op dit oogenblik (half Februari) is de prijs wel drie en vier maal zooveel. In doorsnede kan men de opbrengst per bahoe op 175 pikol's stellen en den prijs in November en December op f 80, die in Februari en Maart, als de knol grooter is geworden en de productie dus toegenomen, benevens de levensmiddelen schaarscher zijn, tot f 150 stijgt. Tot dien prijs vindt men dan zelfs koopers voor staand gewas.

KATJANG.

De katjang wordt geplant op tegal's en sawah's, en altijd als tweede gewas. Soms gebeurt het wel, maar dan tegen den tijd dat de regens verminderen, dat men enkele rijen van de soorten met slingerenden stengel op hoogten en op breede galëngngan's te midden der groeiende padi kweekt. De gewone tijd van planten op tegal's is tegelijk met de tabak, dus in Mei of Juni, op sawah's in Juli, na den rijstoogst. Alle soorten vereischen de volle zon en sterven, indien hare wortels, voor korten tijd slechts, onder water komen.

Op sawah's laat men eene ruwe beploeging aan het trekken der voren voorafgaan. Bij te harden grond ploegt men niet, maar breekt met den koevoet kluiten uit, om daarin de zaden te werpen. Op tegal's wordt zij meestal gekweekt tusschen djarak, na den gogo. Men ploegt twee maal, trekt voren op den afstand van de rijen en ploegt nog eens overkruis, om den afstand in de rij te krijgen. De afstanden voor de soorten met windenden stengel zijn één op vier, en voor de andere twee op drie R. voet. De zaden worden met geraspte tëmoe gemengd, om er de mieren af te houden, en ongeweekt uitgelegd. Per bahoe is 50 katti ter waarde van 75 cents noodig geacht.

Men onderscheidt tien soorten, waarvan zes met slingerenden

Sluiten