Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegal's, welke daarvoor tot Tier en vijf keer worden beploegd. Het zaad wordt eerst gekweekt in een kweekbed, waarvan de aanleg en bezaaiing slechts enkele uren vorderen, en waarin de planten blijven lot de bloemknoppen zichtbaar zijn (twee maanden leeftijd), want anders, beweert men, zouden de vruchten jong afvallen. Daarna worden zij uitgetrokken, afgesneden, en op drie bij twee R. voet afstands uitgeplant. Men kent deze soorten van lombok:

'latoeng", met groote, roode vruchten en stompe punten; en »tgnipar ', met dunne, lange vruchten en scherpe punten. Spontaan langs pagger's, of op ontgonnen boschplekken, schiet de »lombok-tjempilingof »rawü", op, en onder schaduw, dus niet op open velden, groeit de »lombok-oedèl": De Inlander onderscheidt na het poten den tijd:

»lilirals de plant herleeft;

»andoem pang", als de takken uitschieten;

»kembangde bloei;

»pentil", als de vruchten gezet zijn;

»temlètong", als de vruchten donkergroen zijn; »oendoehals de vruchten rood worden.

Het uitplanten der lombok geschiedt in de middaguren over 25 □ R. R., en dus over 10 R. R. per uur. Onophoudelijk wordt de grond van de mongso andoera pang, 21 dagen na de uitpoting, omgewerkt, soms tot vier keer toe, en zelfs nadat men is beginnen te plukken; minstens doet men het twee keer, waartoe wel eens midden in de i ijen de ploeg, en dichter langs de boompjes, de spade gebruikt kan worden. Dit jaar is bijzonder voordeelig voor dit gewas geweest. Tevens was het in zulk een overvloed aangeplant, dat het geene waarde had en soms ongeplukt werd gelaten. In December was een heele zak voor 20 ccnt te krijgen, terwijl het vorige jaar om denzelfden tijd zulk eene hoeveelheid vijl maal meer kostte. Hel product onzer proefplukken werd nog redelijk verkocht. Daarvoor moet men 25 □ R. R. nemen. Wel zouden 5 R. R. genoeg zijn, daar de productie toch gelijk blijft; maar wijl men verschillende keeren moet plukken, zou de opbrengst van eiken pluk, die immers dadelijk

Stbl. 1878 N». 110. 9

Sluiten