Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soms een vierde maal den grond om te werken. Men plukt de vruchten, naarmate zij geheel zijn opengesprongen, en legt die eenige dagen huiten iu de zon en in den dauw, waarna de schil, »ljêngkorong", en de kelk, *romp\':, verwijderd worden, »kopè$". Z\a de droging en verwijdering der omhulsels, blijven er 40 procent zaden met zaadpluis over, zijnde dit de vorm, waarin katoen ter pasar komt. Men doet goed tot bepaling der productie telkens 25 □ R. R. te nemen.

Herleid weer lot 10 □ R. R. waren de uitkomsten die wij kregen, aldus:

Opbrengst katoen

Tijd van den Grond'"" (zaden en zaadpluis) Prijs ter naaste

00nsl- per 10 □ R. R. pasar bebaald.

in katti's.

1 i | ' '

September tegal 12 f 0.40

* •' 9 . 0.20

8 . 0.20

October » 6 , o.i4

18 . 0.56

Waaruit men, met verwerping van de hoogste en laagste cijfers, komt tot eene productie van 5 pikol's en f 15 waarde per bahoe, behalve de opbrengst der sëmangka, die er tusschen groeit, en die bij eenigszius goede omspilting, wegens den grooten afstand, waarop de katoen wordt geplant, de gewone waarde heeft.

Eindelijk rest de beschrijving van twee voorname cultures; die van tabak en van suikerriet.

TABAK.

Zooals wij boven reeds aanteekenden, legt de Inlander aan de teelt van tabak buitengewoon veel arbeid ten koste. Vooral doet hij dit, indien hij het voornemen heeft die zelf te bereiden. Minder dan zes keer ploegen op tegal's en vier maal op sawah's komt in dat geval niet voor, en om den stel. 1878 iv». 110. ,0

Sluiten