Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in het groot bij duizendlallen, »boendel", wordt gerekend. Naar de grootte en naar de zwaarte der tabak verschilt het aantal tampang's van 2000 tot 4500 per bahoe. De prijs van f 75 is genomen van een bahoe redelijk geslaagde tabak, maar waarvau het grootste getal bladeren bruikbaar is, en is gesteld na een maand bewaren. Is men zoo gelukkig dat de worm niet in de tabak komt, en kan men bewaren tot April en Mei, dan wordt de waarde soms drie maal zoo veel. Daarentegen, als men onmiddellijk na de bereiding verkoopt, en als velen, zooals dit jaar, tabak moesten kerven, die er niet voor geplant was, dan zagen wij de waarde tot meer dan de helft verminderen, Veel nl. was volgens gewoonte voor de Europeesche opkoopers aangeplant,maar dezestonden grootendeels met hun bedrijf stil. tengevolge waarvan de landbouwer met zijne tabak bleef zitten, en om er nog iets van te hebben, die moest gaan kerven.

SUIKERRIET.

Eindelijk de teelt van het riet. De Inlander plant dat als voor het Gouvernement, maar veel slordiger, al wordt er weer volgens gewoonte overmatig geploegd. Nadat de grond volgens den landbouwer »matëng", d. i. gaar is, trekt hij op 21/a tot 3 voet afstand voren; schikt de aarde daarlusschen tot bedden, en plant het riet in gaten, die hij met de patjoel op afstanden, verschillende tusschen 1 en 21/* voet, maakt. Om den grond vochtig te hebben, als de stekken worden uitgeplant, worden van eene zekere uitgestrektheid dikwijls op denzelfden dag de bedden gemaakt en de plantgaten geslagen. Men doel, naarmate van den afstand, dit over 5 tot 5 Q R. R. per uur. Hel halen en bereiden der stekken kan geschieden voor 9 □ R. R. per dag.

1 Men kent de gewone variëteiten: »malam", *awoe", »kéjong »djapara", *molo-élê", (Otaheite-riet). Nadat de stekken beworteld zijn, • tjapur", of slechts 42 uur in water hebben gestaan »woettgkoel", komen zij in den grond, indien niet de topeinden zonder eenige voorafgaande bewerking geplant worden*

Sluiten