Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Water is er niet, en moet worden gehaald in het ravijn, waarheen zich de toekomende vestiging wel zal uitbreiden, maar dat met den weg er naar toe voorloopig woest blijft. Zoowel mannen als vrouwen kappen links en rechts het struikgewas en de hooge grassen om. Even hard werken allen mede aan het vlechten van daken uit arèn-blaren, ten schut tegen zon en regen, aan eene omheining van boomvarens of van zware, hooge grassen tegen de tijgers. Den eersten nacht heeft reeds iedere familie een ruwe tent opgeslagen. Vooral lettende op de nabijheid der woningen, zoodat zij die immer in het oog houden, en dan uitkiezend, waar het bosch het minst begroeid en de bewerking het gemakkelijkst wezen zal, beginnen de mannen gemeenschappelijk aan de ontginning van den bouwgrond, terwijl de vrouwen voor het schamele maal zullen zorgen. Het eerst is de grond in de onmiddelijke nabijheid der woonplaatsen aan de beurt gekomen, omdat die na den eersten oogst, soms nog wel als het gewas te velde staat, reeds tot erven zal worden afgebakend. De sterkeren hakken de boomen op stomp, de ouderen kappen de struiken en de grassen weg. Het van hout ontbloote terrein wordt voor de bezaaiing in der minne verdeeld, twist komt niet voor; ieder kiest als het ware, en indien twee hetzelfde deel verlangen zorgt in laatste instantie, de aanvoerder, de Kjahi, de Archos, dat een van beiden van het gekozene afziet. Nog wordt gezamenlijk het gevelde hout, voor zoover het gaat, verbrand, en het overgeblevene aan de grenzen der clairières ter omheining opgestapeld. Van nu al werkt ieder voor zich zeiven. Vooraf wordt een noodzakelijk oflermaal gehouden. De kinderen van de nederzetting moeten de bamboezen horden met rijst en toespijzen vullen : zoo verlangen de boschgeesten, wier welwillendheid men wil winnen, ofschoon de hulp van hun aller Heerschers reeds is verkregen. Indien de plechtigheid van het »mëmoelé", zoo heet het oflermaal, niet geschiedde voor liet vertrek, krijgt het nog eene bijzondere beteekenis. Behalve tot de Keuze van een naam, die bij acclamatie aan de nederzetting wordt gegeven op hel voorstel van wieu er den gelukkigsten inval toe heeft, wordt nu ook overgegaan

Sluiten