Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wassen zoons het erf in zooveel deelen als nog geschikt van grootte zijn, om een nieuw erf te vormen, en hewonen liet zeiven, terwijl de overigen vooreerst bij hen intrekken en later een goed heenkomen zoeken. Anders neemt het de weduwe of eenig ander familielid. Er heeft zich voor den overgang van den grond in de familie een soort van gewoonterecht gevormd, waarin evenwel nog te veel plaats wordt afgestaan aan de persoonlijke opvatting van de slimste of voornaamste leden. Huur en verpanding komen weinig voor: daarentegen koop en verkoop zooveel te meer.

Al die haudelingen gaan mondeling, en als er andere personen dan de familie in betrokken zijn, met het hoofd of met een paar leden van hel desa-bestuur tot getuigen; en zelden geven zij tot moeilijkheid aanleiding Dicht bij de hoofdplaatsen ziet men wel eens van papier gebruik gemaakt, doch hoe is dat dan nog? Bij dit onderzoek kwam een bewijs van koop en verkoop te voorschijn, waarin A erkent aan B een erf te hebben verkocht voor / 60 «mits hij het »mocht blijven bewonen tegen / !> huur per maand, per• mitteerende hij aan B er mede te mogen doen wat hij wil. «indien hij 10 maanden lang geen huur betaalde". Dit stuk droeg niet eens een kruisje tot onderteekening, en A was er niettemin mede tevreden. Bij het zoogenoemde abandonnement voor Europeanen en Chiueezen gebeurt het beter. Vroeger, voordat verkoop van grond door inlanders aan niet-Inlanders uit zich zeiven onwettig was, lieten de laalsten de bewijzen notarieël opmaken. Thans doen zij het onderhands, en de verkooper verklaart in zulke acten, niet dat hij zijn erf heeft verkocht, maar dat hij zijne individueele bezitrechten er op heeft •geabandonneerd", zonder dat de Europeaan of Chinees, die dan eigendom vraagt aan het Gouvernement, tot nog tor heeft ondervonden, dat een ander Inlander intusschen zich van het verlatene erf had meester gemaaakt.

VERKOOP EN KOOP VAN ERVEN.

De prijzen der erven zijn afhankelijk van verschillende

Sluiten