Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Altijd wordt het, en dan vermengd met vitriool, tegen de syphilis gebruikt. Niets anders geelt men tegen de lering, de ziekte die men beweert, dat alleen de vrouwen kunnen hebben l)e echtgenoot moet daartoe zelf den boom in, en daar de vrucht zooveel van de schil ontdoen om bel water te kunnen doen uitvloeien, »marassi", het opvangen in een bekertje van hamboe en het, met zijne urine vermengd, aan de lijderes te drinken geven. Niet minder nuttig acht men bet in allerlei ziekten van paarden en hoornvee, terwijl het altijd wordt gebruikt bij de bezweringen van de omo's, die bet rijstgewas kunnen treffen. De klapa mèrah levert het beste hout, dat het langst bestand schijnt te zijn tegen de invloeden van het weer. Den poejoeh en den gadiug plant men meer voor de aardigheid, dicht bij de woning, waar de vrouw de vruehten zelve kan gaan plukken; indien de kleine man er zich ten minste aan waagt, want evenals bij den sawo is bet eigenlijk slechts aan de grooten der aarde gegeven om die klapper-soorten op hunne erven te hebben.

Men beweert dat het niet alleen in vroegere tijden was, dat de hoofden zich eene inkomst wisten te maken van de vruchten van den klapa gading. Zij moesten ten hunnent gekocht worden als zij noodig waren. Nog kan zonder dezelve bijv. geen lingkëb-feest (') gevierd worden, daar het hoofd der vrouw met het water van twee vruchten, op welker bast men de beeltenissen van Ardjoeno en van zijne oudste vrouw Sembodro heeft geteekend, moet worden begoten. Veel zorg wordt aan de bibit besteed. De hoogste boomen worden er toe uitgezocht, want «het kind mag niet hooger groeien »dan de moeder", »anak ora kena ngoengkoelli émbokné , en zoo zou de boom, hooger dan die waarvan hij afkomstig was, het eerst door den bliksem getroffen worden. Bovendien van jonge boomen kunnen er slechts andere komen, wier vruchten jong afvallen, • gëbjog". De vruchten neemt men goed rijp met reeds gedeeltelijk verdroogde schil »kémbany ^rang", en de onderste van een tros, *djanjdjangngan", omdat

(') Het feest voor de vrouw, die, voor ile eerste maal, zeven maanden zwanger is.

Sluiten