Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om het jong afvallen der vruchten en het le hoog opschieten le beletten, tevens roept hij de patronen van den landbouw, hetzij ze Kaki en Nini Dlopo en Kasa heelen, of Adam en Eva, belovende altijd van de vruchten te zullen geven als aalmoes, en diefstal le zullen beschouwen als eene ollerhande, hetgeen hem evenwel niet belet, den diefstal van klappers op de gewone wijze te gaan aangeven. Het is niet goed om meer klappers te planten dan één per dag, omdal de bliksem de boomen van denzelldeu leellijd uitzoekt, en men bij hel inslaan, er zoo meer dan één tegelijk zou verliezen. Men plant tegelijk eene pisang-loot, om vochtigheid aan te brengen, laat die de twee eerste jaren staan en brengt eenige afschutting aan, 0111 de kinderen en de dieren le weren. Zonder eenig onderhoud dan het wegschoffelen van hel te hoog opschietende gras, blijft de boom den geheeleii tijd sëmoeroe doorgroeien, want zelden geelt men zich de moeite, om door verbrijzeling £ van de week wordende vruchischalen de ontwikkeling te bespoedigen. Na den tijd sëmoeroe, die tot drie jaar duurt, wordt langzamerhand de stam zichtbaar, die door zijne gelijkenis met eene soort van vaatwerk, »yènoetc", aan de ontwikkelingsperiode den naam van *génoekki', geeft, tot de eerste bloeikolven uitschieten, »broeljoekDaarna gaat de boom bloeien, en doet dat tweemaal, zonder vrucht te dragen, 'këmbany wali". Hel eigenlijke onderhoud van den boom begint om dezen lijd, en moet altijd worden voortgezet, wil men op eene goede productie blijven rekenen. In streken, waar weinig klappers groeien, bindt men de vruchtkolven vast, of ondersteunt die, en legt zout op de groeikegels, »pondoh", of urineert er op, 0111 de torren te verdrijven. »Hier in deze streken verwijdert men ter nauwernood de bekleedsels der bladstelen, *tapas", en de verderde scheeden en vruchtstelen, tenzij men die als brandstof noodig heelt. Het niet tijdig wegnemen der onderste bladeren is de oorzaak vun menig ongeluk levens, daar men bij hel afhalen der vruchten niet let, waar de voet wordt geplaatst, en dit doende op een meer of minder verdord blad, naar beneden valt. De volwassen boom in den tijd van hel volle vruchtdrageu beet

Sluiten