Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Inlander laat de vruchten nooit aan den boom, tot zij geel zijn, *soeloeh", maar oogst tusschen den tijd gëmondo roso en toewo, om de trossen door broeiing rijp te maken. Om dezen tijd heeft de stoel vier tot acht loten, waarvan de helft ontwikkeld, •polialen lol voortplanting geschikt, en de andere helft nog slechts uitspruitsels, *bloefjoek", zijn. Het geheele onderhoud van den stoel bepaalt zich tot het wegkappen der uilgedragen stammen, lot het verwijderen der droge blaren, »klaras", en der lolen, tot er hoogstens van deze drie blijven slaan. Men voorkomt daarmede het te spoedig klein worden der vruchlen, en de verbastering der soort. In den regel zou men niet meer dan zes jaren van denzelfden sloel oogsten. Van het uitloopen tot de rijpheid der vruchten leeft de slam zestien tot twintig maanden; alleen de pisang mas zou vier maanden minder noodig hebben. Het schieten van den bloemlros tot het rijpen der vrucht duurt vier tot vijf maanden en voor de pisang mas drie De pisang draagt het geheele jaar door en men kan rekenen voor eiken stoel op 2 vruchttrossen, »loendoen". Aan eiken tros zitten van 5 tot 7 rijen, waarvan de bovenste, onder den naam van »tadah oedan", bekend, de beste en de meeste vruchten opleveren. Van bij elkander staande 100 stoelen waren er 50 tegelijk vruchtdragend. De minste vruchtlros hield 4, de zwaarste 7 rijen; de meest gevulde hield 25 vruchlen, de minste 10. Tegelijk verkocht bracht de tros 25 centen op. Elders werden nog eens 100 vruchtdragende sloelen genomen; 100 trossen waren rijp en 60 trossen in verschillende trappen van ontwikkeling; tegelijk verkocht brachten de 100 trossen f 20.50 op. De pisang heeft in het groot overal eene waarde van minstens 20 cents den tros, toendoen, zoodat een stoel per jaar met zijne twee trossen 40 cents opbrengt. In het klein per sisir of lirang krijgt men op de pasar's er tot vijfmaal zooveel voor; maar evenals voor klapper's en bamboe werd de prijs berekend, zooals opkoopers dien er voor besteden, om den voorraad, met vlotten tegelijk, de rivier af naar Soerabaja te vervoeren.

Sluiten