Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geledingen is bruikbaar voor touwwerk; de rottan ajam, tjatjing en pëlok met de dunne en lange geledingen voor mallen en vlechtwerk, terwijl de uitspruitsels, *emboel", eene aangename groente opleveren. Van den bijna vuisldikken rottan warak gebruikt men noch den stengel, noch de uitspruitsels, maar slechts de ondereinden der bladstelen om er raspen van te maken. Een verzamelaar van rottan kreeg per dag eene vracht bijeen van 40 cents waarde, en een, die de stelen der warak-blÉtren zocht, voor 30 cents. Dikwijls blijft hij daartoe overnachten. Zoo ook wie djirak-en walang-oetanbast gaat zoeken. Met een katti rauwe rijst per dag, wat zout en anderhalf pakje tabak, waagt hij zich een tiental palen ver het bosch in, schilt in drie dagen 50 tot 40 bundels bast en verkoopt die in één dag voor f 1.S0. Een ander vond in den drogen tijd koemoekoes-struiken en kreeg in een dag eene halve vracht natte vruchten, die hij na droging ter pasar verkocht voor 75 cents. Zeer gelukkig was de verzamelaar van wilde djarak, die in vijf dagen er voor u2 gulden waarde vond.

Zoo zijn al de grootste verdiensten, en zij hangen voor een goed deel van het toeval af. Wel kon men naar het bosch gaan met de zekerheid verfhout of slaartpeper te vinden, maar zonder zeker te zijn daarvan voor een geldswaardig bedrag te verzamelen. Nog veel meer toevallig is het vinden van eene zeldzaam gevlekte houtsoort voor krissen of pieken, of het vinden van de «pronodjiwa", eene boon, die de fnlander zich lot panacee van allerlei ziekten denkt, en de guldens, die men in een dag verdient, mogen evenmin tot maatstaf van verdienste strekken als een prijs uit de loterij.

De bamboe, de bamban, de gëbang, de alang-alang vormen door hunnen overvloed eene bron van inkomst in tijden van schaarschheid. Het is vooral in de bosschen van bamboe pëtoeng op den Wilis, dat men de uitspruitsels neemt tot eene geliefkoosde groente, en de onderste, bijna boomdikke, geledingen tot een gezocht vaatwerk kapt. De bamban, die in het Zuidergebergte veel voorkomt, levert in de stengels de stof, waaruit maften worden vervaardigd, terwijl men uit de

Sluiten